Szkolenia, badania i wykłady są OK, ale praktyka jest The Best! Budujemy Strategię Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże! [Training, research and lectures on local development strategic governance are OK, but the practice of it, being part of it, is simply The Best!]

[English below]

Gmina Dobrzyniewo Duże leży obok Białegostoku. Prócz sąsiedztwa z tym prosperującym miastem, posiada wiele innych walorów, np.: rozwinięte rolnictwo, rosnące budownictwo jednorodzinne, tereny inwestycyjne, wspaniałą przyrodę, rzeki (w tym Narew) oraz lasy (w tym Puszczę Knyszyńską). Wkrótce będzie mieć także drogę ekspresową S19, stanowiącą część niezwykle ważne szlaku komunikacyjnego Via Carpatia prowadzącego z Polski i Litwy, przez Słowację i Węgry, aż do Rumunii, Bułgarii i Grecji.

Te i inne atuty oraz szanse po prostu trzeba umiejętnie wykorzystać! Dlatego w czerwcu br. władze tej gminy zaprosiły mnie by porozmawiać o budowie i wdrażaniu nowej strategii rozwoju. Szybko okazało się, że nadajemy na tych samych falach i nie mamy wątpliwości, że zarządzanie strategiczne daje mnóstwo korzyści także małym gminom. Już rozpoczęliśmy współpracę, a zaczynamy cyklem warsztatów strategicznych z liderami gminy oraz ważnymi osobami z zewnątrz, wpływającymi na jej rozwój. Zaprosiliśmy prawie 200 takich osób i będziemy wsłuchiwać się w ich opinie, pomysły, oczekiwania itp. To będzie strategia dla ludzi i poprzez ludzi.

Szkolenia, badania i wykłady nt. zarządzania strategicznego są OK, ale praktyka tego zarządzania, bycie jego częścią, jest po prostu The Best! To jest energia rozwoju! 🙂

[The Dobrzyniewo Duże commune is located next to City of Białystok, Poland. In addition to the neighborhood with this prosperous city, it has many other assets, for example: developed agriculture, growing single-family housing, investment areas, wonderful nature, rivers (including Narew) and forests (including the Knyszyn Primeval Forest). Soon it will also have the Expressway S19, which is part of the extremely important Via Carpatia transport route leading from Poland and Lithuania, through Slovakia and Hungary to Romania, Bulgaria and Greece.

These and other advantages and opportunities simply need to be skillfully used! That is why in June this year the authorities of this commune have invited me to talk about the construction and implementation of a new development strategy. It quickly turned out that we are broadcasting on the same wavelength and we have no doubt that strategic governance also brings a lot of benefits to small municipalities. We have already started cooperation and we are starting a series of strategic workshops with the leaders of the commune and important external people influencing its development. We have invited almost 200 such people and we will listen to their opinions, ideas, expectations, etc. This will be a strategy for people and by people!

Training, research and lectures on strategic governance are OK, but practicing this governance, being part of it, is simply The Best! This is development energy!

In the photo, views from the Dobrzyniewo Duże Commune.]