Doskonałe warsztaty strategiczne w Gminie Dobrzyniewo Duże! [Excellent strategic workshops in Dobrzyniewo Duże Commune, Poland]

[English below]

Jednym z najważniejszych etapów budowy strategii rozwoju lokalnego są warsztaty strategiczne. Są to wielogodzinne spotkania władz i pracowników gminy, władz ponadlokalnych oraz ekspertów z liderami gminy (prezesami, kierownikami, naczelnikami, dyrektorami, przewodniczącymi i innymi reprezentantami różnych organizacji i instytucji) służące uzgadnianiu najważniejszych części strategii rozwoju. Prowadzi się na nich analizę strategiczną, ale ich najważniejszą częścią jest wypracowanie pomysłów na rozwój gminy i kompromisów co i kiedy ma być zrobione.

W dniach 19-21 sierpnia br. prowadziłem takie warsztaty w Gminie Dobrzyniewo Duże k. Białegostoku, która powierzyła mi opracowanie swojej strategii rozwoju do 2030 r. Główne prace warsztatowe zawsze poprzedzam szkoleniem aby wszyscy ich uczestnicy byli dobrze do nich przygotowani. Tak było i tym razem. Warsztaty okazały się niezwykle owocne. Dyskusjom i pomysłom niemal nie było końca, ale udało się osiągnąć zgodę co do najważniejszych kierunków rozwoju. Co ważne, w warsztatach uczestniczyła cała Rada Gminy. To bardzo dobry znak ponieważ świadczy o tym, że strategia będzie konsekwentnie wdrażana.

Gmina Dobrzyniewo Duże leży obok Białegostoku. Prócz sąsiedztwa z tym prosperującym miastem, posiada wiele innych walorów, np.: rozwinięte rolnictwo, rosnące budownictwo jednorodzinne, tereny inwestycyjne, wspaniałą przyrodę, rzeki (w tym Narew) oraz lasy (w tym Puszczę Knyszyńską). Wkrótce będzie mieć także drogę ekspresową S19, stanowiącą część niezwykle ważne szlaku komunikacyjnego Via Carpatia prowadzącego z Polski i Litwy, przez Słowację i Węgry, aż do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Przez tę gminę przejdzie też rewolucyjna linia kolejowa Rail Baltica – co więcej, w ramach tej inwestycji zmodernizowane zostaną gminne przystanki kolejowe.

[Strategic workshops are one of the most important stages of building a local development strategy. These are hours of meetings of the commune authorities and employees, supra-local authorities and experts with commune leaders (presidents, managers, heads, directors, presidents and other representatives of various organizations and institutions) to agree on the most important parts of the development strategy. Strategic analysis is carried out in their course, but the most important part is to work out ideas for the development of the municipality and compromise what and when to do.

On August 19-21 this year I conducted such workshops in the Commune of Dobrzyniewo Duży near Białystok, which entrusted me with developing its development strategy until 2030. I always precede the main workshop with training so that all participants were well prepared for them. So it was this time. The workshops proved extremely fruitful. Discussions and ideas were almost endless, but agreement on major development directions was achieved. Importantly, the whole Commune Council participated in the workshops. This is a very good sign because it indicates that the strategy will be consistently implemented.

The Dobrzyniewo Duże commune is located next to City of Białystok, Poland. In addition to the neighborhood with this prosperous city, it has many other assets, for example: developed agriculture, growing single-family housing, investment areas, wonderful nature, rivers (including Narew) and forests (including the Knyszyn Primeval Forest). Soon it will also have the Expressway S19, which is part of the extremely important Via Carpatia transport route leading from Poland and Lithuania, through Slovakia and Hungary to Romania, Bulgaria and Greece. The revolutionary Rail Baltica railway line will also pass through this commune – moreover, as part of this investment, commune rail stops will be modernized.]