Implemented research and R&D projects

1. Research projects (R)

The main implementers of the following research projects were universities. I played the role of an expert, contractor or main contractor. The objectives of these projects were strictly scientific and their results were published in scientific articles and monographs. See reference letters

Research project “Convergence of Policy and Innovation: Sustaining Development for Local Development” was implemented by the University of Jember, Indonesia. One of the goals of the project was to identify and pilot implement in selected Indonesian cities tools of local development strategic governance, proven in other countries, especially post-transitional, including Poland. As part of this project, I appeared as a keynote speaker at the conference opening this project, presenting the above-mentioned tools, and then verified their usefulness in Indonesian conditions.

The research project entitled: “Management of cultural heritage in Lower Silesia, Poland, in the context of local development strategic governance” was implemented as part of cooperation between the Wroclaw University of Economics and the University of Bologna. The aim of the project was to identify the management strategy for historic buildings in Poland and the links between this management and the local development strategic governance conducted by the municipal authorities. Together with prof. Sara Bonini Baraldi from the University of Bologna (Italy) and prof. Paolo Ferii from RMIT University (Australia) we conducted in the province of Lower Silesia field research and in-depth interviews with the voivodship conservator of monuments, CEOs of companies managing historic buildings, church hierarchs managing sacred monuments and communes mayors of municipalities exercising ownership rights over historic buildings.

Research project “E-administration as a condition of Poland’s development. Increase of competitiveness of enterprises using innovative reference models of public administration processes” was implemented by the International Business and Public Administration Center, a unit of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and financed by the Innovative Economy Operational Programme (POIG.01.03.01-00-139 / 08); Priority I: “Research and development of modern technologies”, Action 1.3 “Support for R&D projects for entrepreneurs implemented by scientific units”, Sub-action 1.3.1 “Development projects”. The aim of the project was to identify and develop reference models of processes in Polish public administration units. I was the project contractor – a member of the expert panel. My participation in the research consisted in assessing the procedures of local development strategic governance used in cities’ halls and marshal offices and in co-creating reference models of these procedures. In addition, I am a co-author of the invention (which is one of the scientific results of the project) submitted under No. 616722990 at the United States Patent Office, entitled: “The algorithmic method of generating reference models for implementation of processual management in public sector units”.

The research project “Socio-economic development of Polkowice commune in the years 1990-2010” was implemented by the Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology in Polkowice and financed by the municipality of Polkowice. The aim of these project was to analyze the socio-economic changes that took place in the commune of Polkowice (one of the wealthiest and most dynamically developing in Poland) after 1990. I was one of the project’s contractors. My participation in the research consisted in analyzing the relationships between local development strategic governance conducted in the commune of Polkowice and the level of innovativeness of the local economy.

The research project entitled “Innovativeness of the European regional space vs. the dynamics of economic development” was implemented by the Wrocław University of Economics based on the grant of the National Center for Research and Development No. PBR IV, NR11-0002-04/2008. The goal of the project was to identify the type and strength of the relationship between innovativeness and the economic development of European regions, as well as to assess regional, strategic innovativeness support systems. I was the project contractor. I have conducted research in the field of regional development strategic governance, i.e.:

  • comparative analysis and evaluation of implementation systems of regional innovativeness strategies (RIS);
  • assessment of the Polish Innovative Economy Operational Program 2007-2013 as a source of support for Polish RISs;
  • RSIs analysis from European countries and identification of those solutions used in them that should be used in Polish RISs.

Projekt naukowo-badawczy pt. „ADHOC – Adapted Development of Historical Old Towns in Central and Eastern Europe” realizowany był przez Polish-German Research Association ADHOC EEIG / EZIG (założone przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Technische Universität Kaiserslautern) i 10 gmin Austrii, Chorwacji, Niemiec, Polski, Słowacji i Słowenii. Celem projektu było opracowanie i implementacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem zabytkowych części starych miast w warunkach zmian strukturalnych i demograficznych. Pełniłem rolę jednego z głównych wykonawców tego projektu. Wykonywałem analizy: tendencji demograficznych, ekonomicznych i społecznych zabytkowych miast Europy; problemów urbanistycznych miast uczestniczących w projekcie; najlepszych praktyk zarządczych w rewitalizacji zabytkowych centrów miast.

Projekt naukowo-badawczy pt.: „Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego (DS/2002)” realizowany był przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu i finansowany w ramach środków statutowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu było opracowanie nowych, innowacyjnych metod planowania strategicznego rozwoju lokalnego i regionalnego. Pełniłem rolę jednego z wykonawców projektu. Mój udział w badaniach polegał na ocenie metod analizy strategicznej wykorzystywanych w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym oraz na opracowaniu nowej, innowacyjnej metody takiej analizy. Metodę tą nazwałem SWOT Plus i jest ona wykorzystywana w praktyce zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym.

Projekt naukowo-badawczy pt.: „Problemy gospodarki samorządu terytorialnego (BW/2002)” realizowany był przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu i finansowany w ramach środków statutowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu była identyfikacja kryteriów i metod i instrumentów stymulowania rozwoju działalności gospodarczej przez polskie gminy, a także zaprojektowanie instrumentów nowych.
Pełniłem rolę jednego z wykonawców projektu. Mój udział w badaniach polegał na identyfikacji instrumentarium interwencjonizmu lokalnego stosowanego przez władze lokalne wybranych gmin w zarządzaniu rozwojem lokalnym. W szczególności badaniami zostały objęte instrumenty infrastrukturalne i przestrzenne.

Projekt naukowo-badawczy pt.: „Taksonomia struktur w badaniach regionalnych” realizowany był przez Akademię Ekonomiczną im. O. Langego we Wrocławiu na podstawie grantu Komitetu Badań Naukowych nr 1 H02B 010 12. Celem projektu była identyfikacja możliwości i warunków stosowania metod taksonomicznych w ocenie rozwoju regionalnego oraz innowacyjne zastosowanie tych metod. Pełniłem rolę jednego z wykonawców projektu. Mój udział w badaniach polegał na ocenie stanu i poziomu ochrony środowiska przyrodniczego w poszczególnych regionach Polski przy użyciu metod taksonomicznych.

Projekt naukowo-badawczy pt.: “Zarządzanie rozwojem lokalnym: studium przypadków” realizowany był przez Akademię Ekonomiczną im. O. Langego we Wrocławiu na podstawie grantu z Programu Wspierania Szkolnictwa Wyższego Fundacji im. Stefana Batorego. Celem projektu była analiza celów, stylów, instrumentariów i efektów zarządzania rozwojem lokalnym prowadzonego przez władze kilkudziesięciu różnych, polskich gmin. Pełniłem rolę jednego z wykonawców projektu. Mój udział w badaniach polegał na wielowymiarowej analizie procesów zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym prowadzonego przez władze gminy Rudna, a następnie na wykonaniu analizy porównawczej tego zarządzania w stosunku do innych postaw i podejść zarządczych, typowych w owym okresie dla polskich władz lokalnych.

2. Projekty badawczo-rozwojowe (B+R)

Głównymi realizatorami poniższych projektów badawczo-rozwojowych były organizacje samorządów, organizacje pozarządowe, ministerstwa i agencje publiczne. Pełniłem w nich rolę eksperta, wykonawcy lub głównego wykonawcy. Cele tych projektów miały charakter badawczo-rozwojowy, tzn. polegały na przeprowadzeniu badań, na podstawie których opracowane zostało i pilotażowo zastosowane w praktyce nowe, innowacyjne rozwiązanie, metoda, technika, narzędzie organizacyjne, planistyczne, monitoringowe lub ewaluacyjne zarządzania rozwojem lokalnym. Zobacz listy referencyjne.

Projekt B+R pn.: “Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)”, nr KSI: POKL.05.02.01-00-0068/10 (zadanie nr 2 – GWD), współfinansowany przez MSWiA ze środków POKL 5.2. realizowany był w latach 2011-2013 przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP. Jego głównym celem było kompleksowe wzmocnienie zdolności instytucjonalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin i powiatów) do „dobrego rządzenia”, a w szczególności podnoszenie jakości, efektywności i dostępności usług publicznych oraz monitorowanie strategii rozwoju. Jako ekspert projektu w obszarze „Zarządzanie strategiczne rozwojem a zarządzanie usługami” udzielałem konsultacji i wygłosiłem wykłady dla uczestników projektu nt. integracji zarządzania usługami i zarządzania rozwojem jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt badawczo-rozwojowy „Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Powiecie Słupeckim”, POKL.05.04.02-00-463/10, realizowany był przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, a finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jako ekspert projektu opracowałem „System monitorowania i ewaluacji Lokalnej Strategii na Rzecz Rozwoju Trzeciego Sektora w Powiecie Słupeckim na lata 2012-2018”. Obejmuje on procedury, wskaźniki, ankiety i kryteria monitoringu i ewaluacji procesu wdrażania ww. strategii.

Projekt badawczo-rozwojowy „Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja dolnośląskiego systemu innowacji”, realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jako ekspert projektu wykonałem „Ekspercką ocenę wybranych aspektów projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020”. Opracowanie służyło ocenie ex-ante projektu ww. strategii.

Projekt badawczo rozwojowy pn. „Nowe szanse dla transgranicznego rynku pracy i gospodarki Euroregionu Nysa” realizowany był przez Fundację Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu, Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze, OSI CompuTrain S.A. i Fundację „Niepełnosprawnym i Oczekującym Pomocy”, a finansowany z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.. Jako członek Rady Partnerstwa powołanej jako organ doradczy dla partnerów projektu, prezentowałem i projektowałem instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym służące dostosowaniu kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy do wymagań gospodarki rynkowej, a także upowszechnianiu wśród nich technologii informacyjnych.

Projekt badawczo-rozwojowy pn. „Miasto 2030 – Wspólna wizja rozwojowa Europa-Miasta Zgorzelec / Görlitz”, realizowany był przez gminę miejską Zgorzelec,  miasto Görlitz i Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, a finansowany z Programu Wizji Rozwojowych 2030 Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Niemiec. Jako ekspert projektu opracowałem: – „Ekspertyzę polskiej perspektywy – gospodarka”, zawierającą długookresowe scenariusze rozwoju gospodarczego miast Zgorzelec i Görlitz; – „Ekspertyzę polskiej perspektywy – tożsamość narodowa i miejska , kultura, postawy społeczne”, zawierającą długookresowe scenariusze rozwoju społecznego miast Zgorzelec i Görlitz. Ekspertyzy te stanowiły wytyczne do bieżącego zarządzania rozwojem tych miast, a także do sporządzenia Strategii Rozwoju Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz.

Projekt badawczo-rozwojowy pt. “Weryfikacja projektu Banku Danych Lokalnych (BDL). Opracowanie docelowej koncepcji BDL i jego prototypu” realizowany był przez Akademię Ekonomiczną im. O. Langego we Wrocławiu na podstawie grantu Głównego Urzędu Statystycznego. Celem projektu było opracowanie koncepcji i prototypu Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL). Pełniłem rolę jednego z wykonawców projektu. Mój udział polegał na identyfikacji zapotrzebowania władz lokalnych na informacje związane z lokalnym rozwojem gospodarczym. Rezultatem projektu jest obecnie funkcjonujący Bank Danych Lokalnych GUS – największy w Polsce zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisujący województwa, powiaty oraz gminy, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych.

Potrzebujesz strategii, szkolenia, doradztwa personalnego, wsparcia badań dot. zarządzania?