Doradztwo personalne dla władz, czyli strategie kariery w i po samorządzie

moje doradztwo personalne & Twoja strategia kariery

Moja praca nad strategiami rozwoju samorządów to praca z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast i ich zastępcami, a także ze starostami i pozostałymi członkami zarządów powiatów. Od 1994 r., na dyskusjach, planowaniu, konsultacjach, warsztatach, szkoleniach, gospodarskich objazdach, wizytach itp., przepracowałem już z nimi kilkanaście tysięcy godzin. Z tysiącami polskich i zagranicznych menedżerów samorządowych współpracowałem i współpracuję w ramach mojej działalności naukowej, dydaktycznej, szkoleniowej, trenerskiej oraz publicznej.

Dzięki temu poznałem ich zawodowe problemy, dylematy, ambicje i kariery, a z niektórymi nawiązałem serdeczne, przyjacielskie relacje. Poznałem także, jak bardzo ich strategiczne sukcesy i porażki w zarządzaniu samorządem wynikają z ich cech i postaw personalnych, wiedzy, kompetencji i doświadczeń. Poznałem również, jak owe sukcesy i porażki silnie wpływają na ich wyniki wyborcze, dalsze kariery, poczucie wartości i spełnienia oraz na cały ich rozwój osobisty. Jako jedyny w kraju doradca samorządowy nauczyłem się jak sprawnie łączyć zarządzanie strategiczne rozwojem gminy/miasta, powiatu z dynamizowaniem kariery zawodowej w sferze publicznej.

Ta praktyczna wiedza, połączona z wiedzą naukową nt. cech najlepszych menedżerów, pozwoliły mi z sukcesem wesprzeć rozwój zawodowy moich przyjaciół pełniących funkcje władz samorządowych. Dziś udzielanie takiego wsparcia zainteresowanym osobom to moja dodatkowa działalność. Ma ono szczególne znaczenie dziś, w sytuacji dwukadencyjnego limitu sprawowania funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta i konieczności starannego przygotowania swojej zawodowej przyszłości w administracji publicznej lub w biznesie.

Mojego wsparcia, czyli doradztwa personalnego udzielam w 4 kolejnych fazach:

0. rozmowa wstępna służąca wzajemnemu zapoznaniu, wyrażeniu oczekiwań i podjęciu przez obie strony decyzji o współpracy.

1. analiza strategiczna aktualnej sytuacji zawodowej: analiza kompetencji zawodowych, uwarunkowań zawodowych i konkurencji, analiza cech osobistych istotnych z punktu widzenia kariery zawodowej, prognoza uwarunkowań kariery itp.;

2. opracowanie strategii kariery zawodowej:

– identyfikacja aspiracji osobistych oraz określenie własnej misji i pozycji zawodowej za 5-10 lat (administracja, czy biznes; osiągalna pozycja itp);

– wyznaczenie krótko-/długoterminowych celów zawodowych i priorytetów;

– opracowanie listy zawodowych zadań strategicznych do realizacji w kilku latach i ustalenie docelowych wartości osobistych mierników sukcesu zawodowego;

3. szkolenia i treningi indywidualne oraz ewaluacja realizacji strategii kariery:

– rozwijanie cech zarządczych, np. przywództwa, selektywności, antycypacyjności, integracyjności, negocjacyjności, responsywności, elastyczności, moderacyjności, innowacyjności i in.;

– treningi cech personalnych, np. odporności psychicznej, asertywności, empatii, samoświadomości, samooceny, samokontroli, inteligencji emocjonalnej i in.;

– okresowa ocena postępów i korekty przyjętej strategii kariery zawodowej.

zasady & metody

Pełna Poufność

Moje doradztwo personalne ma charakter poufny, a poufność ta ma charakter pełny i bezterminowy.

Nowoczesne Narzędzia

W doradztwie personalnym wykorzystuję nowoczesne narzędzia analityczne, planistyczne i treningowe, np. Clifton StrengthsFinder 2.0 ® (tzw. test Gallupa).

Pełen Dialog

Moje doradztwo personalne oparte jest na intensywnym, szczerym dialogu, który jest podstawowym warunkiem powodzenia w budowie i realizacji strategii kariery.

Kompleksowe Podejście

Strategię kariery budujemy w sposób kompleksowy, tzn. z uwzględnieniem wszystkich aspektów rozwoju zawodowego oraz osobistego.

Pełna Indywidualność

Moje doradztwo personalne zakłada budowę indywidualnych strategii kariery dostosowanych do unikalnych cech i ambicji poszczególnych osób.

Jasne, osiągalne, mierzalne cele i zadania

Cele i zadania strategii kariery wyznaczamy w sposób jasny, osiągalny i mierzalny, by nie było wątpliwości co i kiedy zostanie osiągnięte.

co sprawia, że moje doradztwo jest trafne i skuteczne?

Doświadczenie eksperta

Od 1994 r., jako ekspert-konsultant ds. strategii współpracowałem z tysiącami członków władz samorządowych. 

Read More

Kwalifikacje naukowca

Jestem doktorem habilitowanym nauk o zarządzaniu, a także doktorem nauk ekonomicznych.

Read More

Kariera wykładowcy

Jako profesor nadzwyczajny i wizytujący wykładałem zagadnienia samorządowe na uczelniach z 13 krajów na 4 kontynentach.

Read More

Praktyka samorządowca

2 razy startowałem w wyborach samorządowych i 2 razy wygrałem z najlepszym wynikiem.

Read More

Wiedza menedżera

Od 2012 r. jestem członkiem organów nadzoru i zarządów samorządowych oraz prywatnych spółek prawa handlowego.

Read More

Umiejętności audytora

Oceniam projekty samorządowe z ramie- nia Agencji Wykonawczej ds. Badań Nau- kowych Komisji Europejskiej i in. agencji.

Read More

Uznanie autora

Jestem autorem kilkudziesięciu wielokrotnie cytowanych publikacji naukowych nt. działalności samorządowej.

Read More

Kompetencje innowatora

Współrealizowałem kilkanaście innowacyj- nych, samorządowych projektów naukowych i badawczo-wdrożeniowych.

Read More

Wzięcie szkoleniowca

Uczestnikami moich szkoleń nt. zarządzania były już tysiące członków władz i administracji samorządowej.

Read More

Ścieżki kariery menedżera wg badań naukowych:
(lata pracy i % oczekiwanej pozycji zawodowej)

  • Ze strategią kariery i zintegrowanym, szkoleniowym wsparciem jej realizacji
  • Bez strategii kariery i z przypadkowymi szkoleniami

Jak doradztwo personalne stymuluje karierę?

oszczędza Twój czas

Czas to życie. Masz jedno. Możesz wszystkiego próbować sam, poszukiwać, sprawdzać opcje. To jednak kosztuje wiele czasu. Doradztwo go oszczędza i szybciej znajdziesz się tam, gdzie chcesz być.

rozwija Twoje możliwości

Doradztwo personalne rozwija Twoje umiejętności. Nowe umiejętności otwierają nowe możliwości ich wykorzystania. Bez tych umiejętności wiele zawodowych szans po prostu Cię ominie.

redukuje Twoje błędy

Doradztwo personalne chroni Cię przed zawodowymi błędami, które mogą nie tylko opóźnić lub zaprzepaścić Twój dalszy rozwój, ale także pozbawić Cię tego, co już udało Ci się osiągnąć.

otwiera Twoje oczy

Doradztwo to uświadamianie Ci Twoich silnych i słabych stron, szans i zagrożeń, stymulant i destymulant Twojego rozwoju, o których nie wiedziałaś/eś. Rozwój wymaga świadomości własnego Ja i otoczenia.

zmień swoją perspektywę zawodową!