Praca naukowo-dydaktyczna i publikacje

Szukasz partnera do projektu naukowego?

Skontaktuj się ze mną telefonicznie, napisz e-mail lub pozostaw swoje dane kontaktowe.

Chcesz poznać więcej moich publikacji naukowych?

Znajdziesz je na moich profilach w dwóch najważniejszych portalach naukowców:

Uczelnie, agencje i wydawnictwa, z którymi realizowałem prace naukowe:

Praca naukowo-dydaktyczna to moja podstawowa działalność, obok budowy i wdrażania strategii rozwoju gmin/miast, powiatów oraz województw. Od 1994 roku jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW). Posiadam stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zarządzaniu i pracuję na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Dodatkowo pełniłem/pełnię funkcje: pełnomocnika JM Rektora, członka uczelnianych komisji, rad i komitetów, organizatora konferencji, redaktora tematycznego czasopism, recenzenta i promotora.

Moja działalność naukowa poświęcona jest zarządzaniu strategicznemu w jednostkach samorządu terytorialnego oraz rozwojowi lokalnemu, a zatem jest zgodna z tym co robię w praktyce. Większość badań naukowych realizuję/realizowałem świadcząc usługi konsultingowe dla samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz ich jednostek, spółek i związków. Prowadzę/prowadziłem je również w ramach projektów naukowych realizowanych przez UEW oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Związek Miast Polskich, Uniwersytet Boloński, Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji UWM oraz przez inne instytucje. Ich wyniki prezentowałem na wielu konferencjach i zawarłem w około 100 artykułach i książkach. Są one cytowane i wykorzystywane w praktyce samorządowej. Przykładowo, opracowane przeze mnie metody analizy strategicznej jednostek terytorialnych oraz systemy wdrażania i ewaluacji strategii rozwoju tych jednostek wykorzystywane są w strategiach oraz programach rozwoju gmin i powiatów, a także w planach regionalnych, np. w: „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.”, „Podlaskiej Strategii Rozwoju Nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu”, „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich”. Wyniki współprowadzonych przeze mnie badań obejmowano ochroną, np. „Algorytmiczną metodę generowania modeli referencyjnych na potrzeby implementacji w zarządzaniu procesowym w ramach administracji publicznej” zgłoszono do Urzędu Patentowego USA (No. 616722990).

Pełnię także funkcje eksperta Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej monitorującego projekty naukowo-badawcze programu Horyzont 2020. Oceniałem także projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Recenzuję/recenzowałem artykuły naukowe czasopism Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Urban Studies and Public AdministrationBulletin of Geography, Oeconomia Copernicana, Equilibrium, Advances in Economics and Business, Folia Turistica, a także książki wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Byłem redaktorem naukowym kilkunastu wydań Prac Naukowych UEW z serii „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce„. Jestem również członkiem międzynarodowej rady wydawniczej czasopisma Economic Alternatives wydawanego przez University of National and World Economy.

W ramach dydaktyki wykładam/wykładałem przedmioty: strategie rozwoju lokalnego, gospodarka lokalna, gospodarka regionalna, zarządzanie miastem, ekonomika miasta, interwencjonizm samorządowy, samorządowa polityka gospodarcza, administracja i sektor publiczny. Prowadzę też ćwiczenia terenowe, podczas których zapoznaję moich studentów z praktyczną działalnością samorządową. Pod moim kierunkiem napisano ponad 200 prac licencjackich i magisterskich poświęconych samorządom. W dorocznych plebiscytach Studenci Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki UE dwukrotnie (2012, 2013) uznali mnie za „najlepszego specjalistę”, a także za „najbardziej wymagającego dydaktyka” (2017).

Za moją działalność naukowo-dydaktyczną 14-krotnie (1997-2018) otrzymałem Nagrodę Indywidualną Rektora UEW.

Moje wartości w działalności naukowo-dydaktycznej

Użyteczność
wyników badań
Umiędzynarodowie-
nie badań i wyników
Publikowanie w dob-
rych czasopismach
Praktyczna treść
wykładów i ćwiczeń
Wsparcie badań
doktorantów
Udział w projektach
naukowych i B+R

Nie dokonuje odkrycia, kto nie bada niemożliwości.

– Albert Einstein

Jestem zainteresowany współpracą naukową w następujących dziedzinach:

  • rozwój lokalny i regionalny w Polsce i na świecie,
  • zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym,
  • budowa, wdrażanie i ewaluacja strategii rozwoju lokalnego i regionalnego,
  • polityka państwa i Unii Europejskiej wobec samorządów lokalnych i regionalnych,
  • wspieranie rozwoju gospodarczego przez samorządy i relacje biznesu z samorządami,
  • inteligentne specjalizacje terytorialne, technologie Smart City, zarządzanie procesowe oraz inne innowacje w zarządzaniu rozwojem miast.

Moje podstawowe domeny badawcze:

  • rozwój lokalny/regionalny
  • wspieranie biznesu
  • rewitalizacja miast
  • pozostałe samorządowe

Najważniejsza jest dla mnie domena rozwoju lokalnego i regionalnego (RLR). W jej ramach specjalizuję się w badaniach: cech i procesów RLR, związków RLR z ponadlokalnymi procesami i politykami rozwoju, zarządzania strategicznego RLR. Zadzwoń by dowiedzieć się o moich specjalizacjach w pozostałych domenach.

Najczęściej zadawane mi: pytania nt. mojej działalności naukowo-dydaktycznej

Za największe największe moje osiągnięcia naukowe uważam:

1. książkę pt.: „Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast„, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, ss. 330, ISBN 978-83-7695-626-8.

2. powołanie mnie na eksperta Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej monitorującego projekty naukowo-badawcze programu Horyzont 2020.

3. praktyczne wykorzystywanie przez samorządy wyników moich badań naukowych.

Tak, ale w tematyka rozprawy doktorskiej musi mieścić się w dyscyplinie pn. „nauki o zarządzaniu i jakości”.

Moje publikacje znajdują się w m. in. w moich profilach na portalach naukowych Academia.edu oraz Researchgate.net.

Szukasz partnera do działalności naukowej lub dydaktycznej?