Wieloletnie, kompletne doświadczenie

Pracuję z samorządami, dla samorządów, w samorządach i w otoczeniu samorządów od 1994 r. i we wszystkich tych perspektywach zajmuję się zarządzaniem ich rozwojem – w szczególności zarządzaniem strategicznym. Byłem i jestem zleceniobiorcą-konsultantem samorządów, naukowcem badającym samorządność i zarządzanie rozwojem lokalnym, samorządowym szkoleniowcem i wykładowcą, członkiem władz samorządowych, członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych spółek samorządowych, autorem publikacji samorządowych i ich recenzentem, a także audytorem samorządowych projektów badawczo-rozwojowych. Moje doświadczenia w zakresie zarządzania rozwojem lokalnym i praktyki samorządowej są zatem bogate, spójne i kompletne.

Doświadczenie samorządowego zleceniobiorcy od 1994 r.

Od 1994 r. wykonuję zlecenia dla władz samorządowych. Są to głównie strategie rozwoju, ale również inne plany, programy, analizy, audyty, recenzje itp. Wykonałem ponad 120 takich prac dla ok. 60 samorządowych klientów. Prócz tego udzieliłem im setek krótkich porad i konsultacji indywidualnych.

Doświadczenie samorządowego naukowca od 1994 r.

Od 1994 r. jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a okresowo także innych uniwersytetów i podmiotów międzynarodowych, prowadzącym badania naukowe nad samorządnością i rozwojem lokalnym oraz regionalnym, za które otrzymałem doktorat i habilitację.

Doświadczenie samorządowego szkoleniowca od 1997 r.

Od 1997 r. prowadzę szkolenia władz i pracowników samorządowych nt. budowy i wdrażania strategii rozwoju gmin/miast i powiatów, rewitalizacji, wspierania rozwoju firm, społeczeństwa obywatelskiego i in. Przeprowadziłem ok. 80 szkoleń. Uczestniczyło w nich łącznie kilka tysięcy osób.

Doświadczenie samorządowego wykładowcy, promotora od 1994

Jako pracownik uniwersytetu od 1994 r. wykładam przedmioty zw. z samorządem i rozwojem lokalnym, m. in. gospodarkę lokalną, zarządzanie miastem, strategie rozwoju lokalnego, samorządowe ćwiczenia terenowe itp. Pod moim kierunkiem napisano ok. 200 prac magisterskich i licencjackich z tym związanych.

Doświadczenie członka władz samorządowych w l. 2011-2018

W latach 2011-2018, czyli przez dwie kadencje, pełniłem funkcje radnego, wiceprzewodniczącego rady powiatu jeleniogórskiego (województwo dolnośląskie) oraz członka kilku komisji tej rady. Wybory samorządowe wygrywałem z najlepszym wynikiem w okręgu wyborczym.

Doświadczenie w nadzorze spó-
łek samorządowych od 2012 r.

Od 2012 r. jestem członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych spółek, które stanowią własność gmin, i które jednocześnie są dużymi lub średnimi przedsiębiorstwami. Jedna z nich stanowi własność 5 gmin, a w ostatnich latach zrealizowała inwestycje infrastrukturalne o łącznej wartości ponad 400 mln zł.

Doświadczenie autora publikacji samorządowych od 1995 r.

Począwszy od 1995 r. opublikowałem ponad 100 artykułów, rozdziałów w książkach i autorskich książek w języku polskim i angielskim poświęconych samorządom i zarządzaniu strategicznemu rozwojem lokalnym. Byłem także redaktorem naukowym kilkunastu prac zbiorowych podejmujących te tematy.

Doświadczenie recenzenta pub-
likacji samorządowych od 2011 r.

Dla polskich i zagranicznych wydawnictw, od 2011 r. recenzuję artykuły i książki poświęcone tematyce samorządowej oraz zarządzaniu strategicznemu rozwojem lokalnym. Jestem także członkiem międzynarodowych rad wydawniczych czasopism dedykowanych tym zagadnieniom.

Doświadczenie samorządowego audytora projektów badawczo-rozwojowych od 2019 r.

Od 2019 r. jestem ekspertem monitorującym Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych w Brukseli, podlegającej bezpośrednio Komisji Europejskiej i zarządzającej programem badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 – największym w Unii Europejskiej. Okresowo wykonuję audyty projektów badawczo-wdrożeniowych realizowanych przez uczelnie oraz gminy i regiony z krajów UE, a służących podnoszeniu jakości zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym i regionalnym.

Doświadczenie międzynarodowe mówcy samorządowego od 2011 r.

Od 2011 r. wygłaszam gościnne wykłady nt. samorządności i zarządzania rozwojem lokalnym na zagranicznych uniwersytetach. Jak dotąd było ich 21 w: Brazylii, Bułgarii, Czechach, Hiszpanii, Indonezji, Irlandii, Macedonii, Niemczech, RPA, Singapurze, Szwecji, na Cyprze, Ukrainie, Urugwaju i we Włoszech. Znalazły się wśród nich prestiżowe: Uniwersytet Boloński, National University of Singapore i University of the Witwatersrand.

Chcesz sprawdzić jakie znaczenie ma praktyczne i naukowe doświadczenie samorządowe?

Przeczytaj mój wywiad dla serwisu Prawo.pl

Samorządy, które mi zaufały:
Uczelnie, na których prowadziłem gościnne wykłady:

Potrzebujesz strategii, szkolenia, doradztwa personalnego, wsparcia badań dot. zarządzania?