Publikacje naukowe, wywiady, cytowania itp.

1. Wywiady

Kliknij by zobaczyć pełny tekst.

“Problemy gospodarcze i społeczne będą rosły, a cierpliwość ludzi zacznie wygasać. Należy jak najszybciej uruchomić pomoc dla małych i średnich firm, wzmacniać zdalne usługi edukacyjne, administracyjne i socjalne. Wkrótce trzeba będzie stworzyć nowe formy samorządowej działalności kulturalnej, a nawet rekreacyjnej – mówi dr hab. Andrzej Sztando, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalista w zakresie zarządzania strategicznego w samorządach”.

Kliknij by zobaczyć pełny tekst.

Zajawka:

“Gdyby Ostrowice były zarządzane strategicznie, nie doszłoby do ich likwidacji. Samorządy niezamożne jeszcze bardziej potrzebują zarządzania strategicznego, bo pomaga „przyciągać” pieniądze – fundusze europejskie, zagraniczne i krajowe firmy – mówi prof. Andrzej Sztando , autor wielu strategii rozwoju gmin, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.

Kliknij by zobaczyć pełny tekst.

Zajawka:

“Niektórzy włodarze dochodzili do sztuki zarządzania strategicznego przez lata, konsekwentnie doskonalili się w nim, korzystali z porad doświadczonych kolegów i ekspertów, podpatrywali innych itp. Zależało im, by tak zarządzać, aby ich gminy rozwijały się najlepiej – mówi prof. Andrzej Sztando , autor wielu strategii rozwoju gmin, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.

2. Książki w języku polskim

Kliknij by pobrać pełny tekst.

Streszczenie:

Książka poświęcona jest problematyce zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. Jej podstawowym celem jest uświadomienie czytelnikowi,  jaką rolę odgrywa w tym zarządzaniu właściwe postrzeganie i kształtowanie ponadlokalnych relacji gminy,  oraz wskazanie,  jak należy to czynić. Pracę otwiera geneza współczesnego lokalizmu. W dalszej kolejności zaprezentowano istotę rozwoju lokalnego oraz typy i znaczenie relacji łączących gminy z ponadlokalnym otoczeniem. Następnie omówiono ideę i mechanizm zarządzania tym rozwojem, a także dwa przeciwstawne podejścia do tego zarządzania – administracyjne, niepożądane, gdyż skoncentrowane  jest na wykonywaniu prawa,  oraz strategiczne, pożądane, ponieważ jest  zgodne z cechami rozwoju lokalnego. Cechy podejścia strategicznego związane z prorozwojowym kształtowaniem ponadlokalnych relacji gmin określono jako ponadlokalną perspektywę tego zarządzania. Główna część książki prezentuje cele, przebieg i wyniki badań tej perspektywy zarządzania prowadzonego współcześnie przez władze polskich małych miast. Na ich podstawie sformułowano jego charakterystykę, skupiając się na ocenie  tego, w jakim stopniu zarządzanie to jest wciąż administracyjne, a w jakim już strategiczne. Sformułowano również zalecenia  dotyczące doskonalenia wspomnianej perspektywy zarządzania, adresowane do badanych władz, środowiska nauki i władz państwowych. Opracowanie kończy ocena przydatności zastosowanych metod, technik i narzędzi badawczych w innych, analogicznych badaniach, a także propozycje kierunków i metod ich prowadzenia.

Summary:

The presented book is devoted to local development and its governance by forming, on the strategic level, the relationships connecting municipalities with supralocal, i.e. regional, national and global milieu. It is divided into five chapters.

The first chapter constitutes the theoretical and conceptual foundation of the entire study. It discusses the crucial concepts used, such as Fordism and Post-Fordism, localism and new localism, localness and a local system, socio-economic development and sustainable development, as well as the relationships and the historical background of the evolution of these concepts. It also presents the definitions of local development included in the world literature, as well as two new approaches to local development created by the author – the local and supralocal one. These approaches were discussed in the model, process (dynamic) and structural (static) oriented variants. Next the author’s original typology of supralocal relationships of the local systems, which determine local development, was presented. Within its framework the relationships of valorisation and animation were identified as favourable for the local development, and also the relationships of suppression and depreciation as unfavourable for such development.

The second chapter discusses the implementation of local development concept. First the essence and the entities of local and supralocal policies of local development were presented. Next the reader’s attention was directed towards the issue of municipal governance of local development presenting it as the component of public governance. The mechanism of local development formation by the local authorities, using the instruments at their disposal, was also explained. It was followed by presenting the motives and the concept of strategic approach in the municipal governance of local development, showing them as an alternative for an administrative approach. Next the new, author’s category of supralocal perspective of municipal strategic governance of local development was defined. It consists of the characteristics of this governance related to supralocal relationships of a local system defined as exogenous utilitarianness, neo-endogenous absorptivity, protectiveness, retentionness and supralocal easementing, as well as the relevant activities of the local authorities.

The third chapter presents the analysis results of contemporary, world studies on supralocal relationships of local systems and their formation. On its basis the general research problem was identified and described, consisting in the insufficiency of knowledge in this matter despite the theoretical and practical rationale of having it. It was followed by presenting the reasons for which it is indispensable to carry out pilot, subject specific studies covering the selected group of local authorities and aimed at solving the fragment of this problem. The authorities of Polish small towns were selected as such a group. Next the supralocal reasons of contemporary socioeconomic situations of these towns were described in detail along with the interest in their supralocal relationships of science, local governments, supralocal authorities, business environments and the residents of these towns. Further part of this chapter presents the research goals, objects, strategy, methods and techniques, as well as the information sources. The adopted primary research goals were the identification of the characteristics of supralocal perspective of local development strategic governance of small towns, followed by enunciating the general characteristics of this perspective. The adopted secondary research goals were marking improvement methods of this governance perspective out along with the verification of usefulness of the selected information sources, research methods and techniques in diagnosing it.

The local authorities of 369 Polish towns with the residents’ number ranging from 5 to 20 thousand constituted the research population. The applied research method was a diagnostic survey using the technique of long personal interview, the method of content analysis using the encoding technique and the method of qualitative field research using the participant observation technique. The following information sources were adopted: town mayors, local development strategies and the groups of people playing key roles in the construction and implementation of these strategies. All the methods, techniques and sources were combined in accordance with triangulation research strategy. The chapter was completed with the description of the research questions and tools used and the report of the course of conducted research. The research results are presented in chapter four. It contains the detailed information how the studied authorities perceive the importance of particular supralocal relationships of their towns and their own roles in these relationships formation. It also includes information about the relationships which are mainly affected by exogenous utilitarianness, absorptivity, protectiveness and retentionness of strategic governance carried out by the analysed authorities, about the instruments used in this area and also about the positionality, neo-endogeneity and supralocal easementing of such governance. The provided information was illustrated by several comprehensive tables and several dozens graphs.

Based on the above information, the general characteristics of supralocal perspective of local development governance of Polish small towns is presented in the last, fifth chapter. Apart from its main components, i.e. the relationships perceived as strategically significant and formed on the strategic level, its unification was characterized along with its contextual specificity for the supralocal milieu. Fordist and Post-Fordist values dominating in this perspective of governance were also indicated. The impact of supralocal development policies, carried out by Polish state and regional authorities, on this governance, was also discussed. It was all concluded by the assessment of the level of transformation of administrative approach towards local development governance into a strategic one. Next, based on the analysis of legal acts, literature studies and cause and effect analysis the problem specific recommendations were made regarding the improvement of the discussed governance perspective. They were addressed to the analysed authorities, public governance related scientific environment and Polish state authorities. By analysing the course and the results of research the usefulness of methods, techniques and research tools, along with information sources in different, analogical studies, was also shown. The publication was finished with indicating the rationale, directions and methods for the conducted research continuation.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Książka to studium innowacyjnego, pilotażowego procesu budowy Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Lądek-Zdrój z 1998 r. oraz samej strategii, której ja i dr hab. prof. UE R. Brol jesteśmy współautorami. Mój indywidualny wkład w autorstwo tej publikacji to: opracowanie założeń, koncepcji i planu budowy ww. strategii i opisującej to książki; wybór istniejących i opracowanie nowych, służących temu metod, technik i narzędzi badawczych i planistycznych; zgromadzenie informacji i przeprowadzenie badań diagnostycznych, prognostycznych i analitycznych służących opracowaniu strategii oraz przedstawienie ich przebiegu i wyników w książce; opracowanie hierarchicznej struktury celów i zadań strategicznych oraz przedstawienie jej w książce oraz przebiegu prac nad nią; przedstawienie w książce kluczowych projektów wdrożeniowych; ocena zastosowanych, nowych metod, technik i narzędzi planowania strategicznego rozwoju lokalnego; sformułowanie zaleceń doskonalących teorię i praktykę zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym; opracowanie większości tekstu książki, jej grafik, wykresów i tabel.

3. Rozdziały w książkach w języku polskim

4. Artykuły w języku polskim

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Jednym z kluczowych warunków skutecznego zarządzania strategicznego rozwojem gmin jest zintegrowanie z nim zarządzania przestrzenią. Mimo wieloletnich postulatów, kompleksowe regulacje temu służące przyjęto dopiero w 2020 r., w ramach pierwszego etapu reformy systemu zarządzania rozwojem kraju. Do prawa samorządowego wprowadzono strategię rozwoju gminy, a jej obowiązkowymi częściami uczyniono model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia i wytyczne w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Miały być one wyznacznikami dla gminnych narzędzi zarządzania przestrzenią. Celem przeprowadzonych badań była weryfikacja, czy w praktyce przepisy nt. modeli oraz ustaleń i rekomendacji satysfakcjonująco wspierają tę integrację. Zastosowano w nich metody badawcze analizy aktów prawnych, podobieństw i przyczynowo-skutkową, a także wywiadów pogłębionych. Wykorzystano także wyniki wieloletnich obserwacji uczestniczących. Badania wykazały, że w istotnej części gmin przepisy te nie działają zgodnie z intencją ustawodawcy, co prowadzi do dysfunkcji integracji, a potencjalnie do spowolnienia rozwoju społeczno-gospodarczego. Przyczyną tego stanu rzeczy jest ich niewystarczająca szczegółowość oraz za niski poziom kultury zarządzania strategicznego rozwojem, charakteryzujący część władz i menedżmentu gmin. W części postulatywnej artykułu zaproponowano zatem korekty przedmiotowych przepisów, odnosząc je do przygotowywanej obecnie reformy planowania przestrzennego. Nakreślono także niezbędne działania na rzecz podnoszenia wspomnianej kultury. Artykuł kończą argumenty za kontynuacją badań, zarówno w przedstawionym obszarze, jak i w innych obszarach zarządzania strategicznego rozwojem gmin.

Summary:

[One of the key conditions for effective strategic governance of the communes development is the integration of spatial management with it. Despite many years of postulates, comprehensive regulations serving this purpose were adopted in Poland only in 2020, as part of the first stage of the reform of the country’s development governance system. A commune development strategy was introduced into the self-government law, and a model of the functional and spatial structure as well as arrangements and guidelines for shaping and conducting spatial policy were made its obligatory parts. They were to be determinants for communal space management tools. The purpose of the conducted research was to verify whether in practice the regulations on models, arrangements and recommendations satisfactorily support this integration. Research methods of legal acts analysis, similarities analysis and cause-and-effect analysis, as well as in-depth interviews were used in them. The results of long-term participant observations were also used. Research has shown that in a significant part of communes these regulations do not work in accordance with the intention of the legislator, which leads to integration dysfunctions and potentially to a slowdown in socio-economic development. The reason for this state of affairs is their insufficient depth and the low level of the culture of strategic development governance, which characterizes some of the authorities and management of communes. Therefore, in the postulative part of the article, corrections of the regulations in question were proposed, referring them to the currently prepared spatial planning reform. It also outlines the necessary actions to raise above aforementioned culture. The article ends with arguments for the continuation of research in the presented and other areas of strategic governance of the communes development.]

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Samorządowe zarządzanie strategiczne rozwojem społeczno-gospodarczym i przestrzenno-środowiskowym w wymiarach lokalnym, subregionalnym oraz regionalnym upowszechnia się w Polsce już od trzech dekad. Wciąż jeszcze charakteryzuje je jednak wiele niedoskonałości, w tym niesatysfakcjonujące skuteczność i efektywność. Słaba integracja z nim zarządzania przestrzenią to jedna z głównych, trwających wiele lat przyczyn tej sytuacji. W 2020 r., w ramach pierwszego etapu reformy zarządzania rozwojem kraju, rozpoczęto jednak jej systemowe pogłębianie. Proces ten wyznaczył nowe potrzeby badawcze w zakresie identyfikacji wyzwań tej integracji, rozumianych jako jej główne problemy i zagrożenia, a także w zakresie konceptualizacji sposobów sprostania im. Artykuł prezentuje wyniki badań o takich celach. Zastosowano w nich strategię badawczą analizy systemowej i wykorzystano metody badawcze analizy aktów prawnych, przyczynowo-skutkowej oraz komparatywnej. Użyto także wyników wieloletnich obserwacjach uczestniczących. Wśród zidentyfikowanych wyzwań znalazły się wyzwania interpretacji i hierarchizacji dyspozycyjnych części relacji integracji, wyzwania oceny i redukcji tych relacji na poziomie regionalnym, a także wyzwania doboru siły integracji i podnoszenia kultury gminnego zarządzania strategicznego rozwojem, przy czym te ostatnie uznano za najważniejsze. Wobec każdego z tych wyzwań sformułowano rekomendacje działań adresowane do władz państwowych i samorządowych oraz do środowiska akademickiego. Artykuł kończą argumenty za kontynuacją badań także po zakończeniu omawianej integracji, zwłaszcza badań ewaluacyjnych.

Summary:

[Self-government strategic management of socio-economic and spatial-environmental development in the local, subregional and regional dimensions has been becoming increasingly widespread in Poland for three decades. However, it still has numerous imperfections, including unsatisfactory effectiveness and efficiency. Poor integration of spatial management with it is one of the main reasons for this situation, which has lasted many years. However, it started to get deeper systemically in 2020 as part of the first stage of the reform of the country’s development management. This process set new research needs for the identification of the challenges of this integration, understood as its main problems and threats, as well as for conceptualizing the ways of satisfying them. This article presents the results of the research with such objectives. It applies the research strategy of system analysis and uses the research methods of analysis of legal acts, as well as a causal and comparative analysis. The results of long-term observation of the participants were also used. The challenges that were identified included the challenges of interpreting and prioritizing the instructional parts of the integration relationship, the challenges of assessing and reducing these relationships at regional level, and the challenges of selecting the strength of integration and raising the culture of municipal strategic development management, whereby the last of these was considered the most important. Recommendations for action are formulated in the light of each of these challenges, which were addressed to the state and territorial self-government authorities, as well as the academic community. The article ends with arguments in favour of continuing the research even after the integration in question ends, particularly evaluation studies.]

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Problematyka rozwoju lokalnego była wielokrotnie podejmowana w literaturze przedmiotu. Liczne prace poświęcone mu koncentrują się na jego celach, czynnikach, stymulowaniu go i na jego pomiarze. Mimo to, jak dotąd niewiele uwagi poświęcono pojęciu polityki rozwoju lokalnego prowadzonej przez władze lokalne. Kategorii polityk rozwoju lokalnego prowadzonych przez władze ponadlokalne w ogóle nie formułowano i nie omawiano. Polityki takie są jednak prowadzone w Polsce i za granicą, a ich znaczenie rośnie. Istnieje zatem potrzeba ich definiowania i charakteryzowania dla budowy aparatu pojęciowego wykorzystywanego w dyskursie naukowym, w praktyce projektowania i aplikacji tych polityk oraz w dydaktyce. Artykuł to próba odpowiedzi na to wyzwanie. Otwiera go prezentacja genezy i istoty lokalizmu oraz koncepcji rozwoju lokalnego. Następnie sformułowano pojęcia rozwoju lokalnego postrzeganego z perspektyw lokalnej i ponadlokalnej oraz omówiono paradygmat rozwoju lokalnego, jego znaczenie i pozycje˛ wobec innych paradygmatów rozwoju. Bazując na lokalnej i ponadlokalnej perspektywach rozwoju lokalnego, sformułowano kategorie lokalnej (gminnej) praz ponadlokalnych (regionalnej, państwowej i ponadpaństwowej) polityk rozwoju lokalnego i wskazano podmioty, które je prowadzą. Omówiono także cele i cechy tych polityk, sposoby ich prowadzenia oraz ich pozycje wobec innych polityk funkcjonalnych i horyzontalnych. W dalszej kolejności przedstawiono spójności wertykalną i horyzontalną ponadlokalnych polityk rozwoju lokalnego. W artykule wykorzystano metody badawcze krytycznej analizy literatury przedmiotu, indukcji, dedukcji i analogii.

Summary:

[The local development issues were repeatedly discussed in the subject literature. Numerous works devoted to it focus on its objectives, factors and its measurement. Despite this, until now, a little attention has been paid to the category of local development policy pursued by local authorities. The categories of local development policies pursued by the supra-local authorities have not been formulated or discussed at all. Nevertheless, such policies are held in Poland and abroad, and their importance is growing. Thus, there is a need for their definement and characterizing for the construction of nomenclature used in academic discourse and in the practice of design and the application of these policies and in didactics as well. The purpose of this article is to answer this challenge. It opens with the presentation of the origin and the nature of localism and the idea of local development. Then the categories of the local development perceived from the local and supra-local perspectives have been formulated, as well as local development paradigm, its meaning and position in relation to other paradigms of development have been described. Based on local and supra-local perspectives of local development, the categories of local (municipal) and supra-local (regional, national and international) policies of local development have been formulated and the entities who pursue them have been pointed. Also the purpose and features of these policies, ways of their pursuing and their positions in relation to other functional and horizontal policies have been described. Next, the vertical and horizontal cohesion of supra-local policies of local development have been presented. The article uses the research methods of critical analysis of the subject literature, induction, deduction and analogy.]

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w połowie 2014 r., mających na celu identyfikację oczekiwań władz małych miast wobec polskiej państwowej polityki rozwoju lokalnego. Jako źródło informacji o tych oczekiwaniach wybrano grupę 46 burmistrzów małych miast, natomiast jako metodę badawczą zastosowano sondaż diagnostyczny oparty na długim wywiadzie osobistym. Zidentyfikowane oczekiwania dotyczyły reformy systemu stałego finansowania gmin, zmian systemów dystrybucji środków unijnych, wyposażenia samorządów lokalnych w nowe instrumenty oddziaływania na ponadlokalne relacje ich gmin, redukcji antywzorców prowadzenia polityki, usuwania sprzeczności i niejasności prawa, a także zmian zasad funkcjonowania organu stanowiącego i wykonawczego władz lokalnych. Oczekiwania te można i należy traktować jako współczesne wyzwania państwowej polityki rozwoju lokalnego, ponieważ dotyczą one jej gruntownych, wielowymiarowych zmian. Ponadto rozpatrywane łącznie tworzą dla tej polityki wyzwanie, które można określić jako jej współczesne wyzwanie generalne. Jest nim oczekiwanie władz lokalnych, że władze państwowe zwiększą ich podmiotowość w definiowaniu i kreowaniu rozwoju kraju, pogłębiając swoją aprobatę dla paradygmatu rozwoju lokalnego.

Summary:

[The article presents the results of research carried out in mid-2014 to identify the expectations presented by the authorities of small cities in the light of Polish state local development policy. 46 mayors were selected as the source of information about these expectations and a diagnostic survey based on long personal interviews was chosen as the research method. The expectations concerned the reform of the municipalities’ permanent funding system, changes in the systems governing EU funds distribution, providing local authorities with new instruments for shaping their municipalities’ supra-local relationships, reducing anti-patterns in policy and politics, eliminating contradictions and ambiguities in law, and changes in the rules governing both decisive and executive bodies of local authorities. The expectations discussed should be approached as contemporary challenges for state policy on local development, since the mayors refer to thorough and multidimensional alterations to that policy. Furthermore, if analysed jointly, the expectations constitute a challenge for this policy, which can be referred to as its general contemporary challenge. Local authorities expect that the state government will increase its subjectivity in defining and creating local development by extending its approval for the local development paradigm.]

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

W artykule zaprezentowano wyniki badań, które miały na celu zidentyfikowanie, jak władze polskich małych miast postrzegają i kształtują na poziomie strategicznym te ponadlokalne relacje ich miast, które związane są z innowacjami i lokalną innowacyjnością. Badania te przeprowadzono w roku 2014 metodami sondażu diagnostycznego i analizy treści. Wykorzystano w nich także wyniki obserwacji uczestniczących, przeprowadzonych w latach 2010-2014. W początkowej części artykułu wyjaśniono kategorie i procesy kluczowe z punktu widzenia badań, takie jak: rozwój lokalny w obu jego perspektywach, innowacje i ich znaczenie w rozwoju lokalnym, innowacyjność lokalna, ponadlokalne relacje układu lokalnego, zarządzanie rozwojem lokalnym, zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, ponadlokalna perspektywa tego zarządzania. W dalszej części zaprezentowano przesłanki, obiekty, cele, pytania, metody i techniki badawcze oraz wykorzystane źródła informacji. Następnie przedstawiono wyniki badań, dzieląc je na 4 części odpowiadające relacjom waloryzacji, animacji, supresji i deprecjacji układu lokalnego oraz działaniom prowadzonym w celu ich prorozwojowego kształtowania, wyznaczającym egzogeniczną utylitarność, neoendogeniczną absorpcyjność, protekcyjność i retencyjność zarządzania rozwojem lokalnym. Artykuł kończą wnioski oraz zalecenia co do zmian lokalnych i ponadlokalnych polityk rozwoju, których dokonanie upowszechni i ułatwi proinnowacyjne kształtowanie ponadlokalnych relacji małych miast.

Summary:

[The article presents the research results whose aim is to identify how local authorities of Polish small towns perceive and form at the strategic level, these supra-local relations of their cities, which are connected with innovations and local innovativeness. The research was conducted in 2014 using diagnostic survey and content analysis methods. In addition, the results of participant observations, conducted in 2010-2014, were used. In the initial part of the article key categories of research field are explained, such as local development in both perspectives, innovations and their role in local development, local innovativeness, supra-local relations of local system, local development governance, local development strategic governance and its supra-local perspective. The next part presents rationale, objects, goals, questions, methods and techniques of research and used sources of information. Then the results of the studies are presented, dividing them into 4 parts, corresponding to different types of supra-local relations of local systems and activities for their prodevelopmental formation. The article concludes with findings and recommendations for changes of local and supra-local policies which will popularize and simplify pro-innovative shaping of supra-local relations of small towns].

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest problematyce zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. Zaprezentowano w nim wyniki badań mających na celu identyfikację kluczowych własności rozwoju lokalnego wskazywanych w literaturze, wykazanie koncentracji uwagi teorii i praktyki na racjonalistycznych cechach zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz konsekwencji z tego wynikających, a także specyfikacja i omówienie pożądanych, lokalistycznych cech tego zarządzania. Głównymi wykorzystanymi metodami badawczymi była analiza treści literatury źródłowej, przeprowadzona w 2016 roku, oraz obserwacje uczestniczące, przeprowadzone w latach 1998-2017 podczas budowy i wdrażania 79 strategii rozwoju lokalnego 62 polskich gmin. Artykuł kończą definicje zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym, uwzględniające jego, wyspecyfikowane w badaniach, lokalistyczne cechy, a także przesłanki kontynuacji badań nad nimi.

Summary:

[The article is devoted to the problems of local development strategic governance. It discusses research results aimed at the identification of the key features of local development pointed in the subject literature, at the demonstration that the theory and practice is focused on the rationalistic qualities of local development strategic governance and consequences of it, and also at the specification and presentation of the desirable, localistic qualities of this governance. The main research methods used were the content analysis of subject literature, carried out in 2016, and participant observations conducted in the period 1998-2017 in the course of developing and implementing 79 local development strategies of 62 Polish municipalities. The article ends with the definitions of local development strategic governance, taking into account its, specified in research, localistic qualities and also the reasons for continuing research covering them].

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest budżetowaniu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym w polskich specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) i jest oparty na regulacjach prawnych, klasycznych technikach budżetowania kapitałowego oraz wynikach obserwacji uczestniczących autora poczynionych podczas przygotowywania i realizacji takich inwestycji. Jego wstępna część prezentuje podstawowe informacje o SSE. Następnie omówiono warianty i warunki uzyskiwania pomocy regionalnej, a także koszty wejścia i funkcjonowania w SSE. Główna część artykułu poświęcona jest, opracowanej przez autora, procedurze budżetowania kapitałowego tej pomocy. Jej istotę i warunki aplikacji przedstawiono na przykładach. Artykuł kończą zalecenia dotyczące praktycznego jej wykorzystania. Procedur tego rodzaju nie prezentowano dotąd w literaturze, mimo iż SSE funkcjonują w Polsce od kilkunastu lat.

Summary:

[The article presents problems of investments planning in Polish special economic zones (SEZs) and is based on legal regulations referring to this issue, classical methods of capital budgeting, as well as on the author’s participant observations gained while providing consultancy services for investors. Firstly, basic information about SEZs is presented, next variants of obtaining regional aid by entrepreneurs investing in SEZs and conditions which they have to meet for this purpose are discussed. The article also provides information regarding costs related to entering and functioning in SEZs. The main body of the article focuses on method for budgeting of the above aid, which the author has worked out. Its essence is presented with detailed examples. In conclusion the author points to many recommendations for practical applications of the said techniques. The methods of this kind have not been presented in the literature so far, despite the fact that SEZs have been operating in Poland for a dozen years.]

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł prezentuje wyniki badań, które miały na celu zidentyfikowanie, jak władze polskich małych miast postrzegają i kształtują na poziomie strategicznym ponadlokalne relacje ich miast związane z wykorzystaniem i ochroną zasobów środowiska naturalnego. Badania przeprowadzono w roku 2014 metodami sondażu diagnostycznego i analizy treści. Dodatkowo wykorzystano w nich wyniki obserwacji uczestniczących przeprowadzonych w latach 2010-2014. W początkowej części artykułu wyjaśniono kategorie kluczowe z punktu widzenia badań, takie jak rozwój lokalny w obu jego perspektywach, ponadlokalne relacje układu lokalnego, zarządzanie rozwojem lokalnym, zarządzanie strategicznego rozwojem lokalnym oraz ponadlokalna perspektywa tego zarządzania. W dalszej części zaprezentowano przesłanki, obiekty, cele, pytania, metody i techniki badawcze oraz źródła informacji. Następnie przedstawiono wyniki badań, dzieląc je na 4 części odpowiadające poszczególnym rodzajom ponadlokalnych relacji układów lokalnych i działaniom prowadzonym w celu ich prorozwojowego kształtowania. Artykuł kończą wnioski i zalecenia co do zmian legislacyjnych i kierunków dalszych badań.

Summary:

[The article presents the research results whose aim was to identify how local authorities of Polish small towns perceive and form at the strategic level these supra-local relations of their cities, which are connected with utilisation and protection of environmental resources. The research was conducted in 2014 using diagnostic survey and content analysis methods. In addition, the results of participant observations, conducted in 2010-2014, were used. In the initial part of the article key categories of research field have been explained, such as local development in both perspectives, supra-local relations of local system, local development governance, local development strategic governance and its supra-local perspective. The next part presents rationale, objects, goals, questions, methods and techniques of research and used sources of information. Then the results of the studies were presented, dividing them into 4 parts, corresponding to different types of supra-local relations of local systems and activities for their prodevelopmental formation. The article concludes with findings and recommendations for legislative changes and directions for further research.]

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł jest poświęcony problematyce motywacji władz małych miast do planowania strategicznego. Na wstępie zaprezentowano motywy tego planowania podawane najczęściej w literaturze przedmiotu. Następnie wskazano, iż rzeczywista motywacja władz samorządowych do jego aplikacji istotnie różni się od tej, jakiej można by się spodziewać po lekturze owej literatury. W części głównej artykułu omówiono przebieg i wyniki badań mających na celu rozszerzenie wiedzy o motywacji władz małych miast do planowania strategicznego na podstawie analizy treści przyjętych strategii oraz informacji o terminach ich przyjęcia i okresach obowiązywania. W kolejnej części opracowania zawarto wnioski co do ogólnego poziomu tej motywacji i jednego z głównych motywów planistycznych – pozyskiwania środków unijnych. Zakończenie poświęcono działaniom korygującym oraz przesłankom i koncepcjom kontynuacji badań nad przedstawionym zagadnieniem.

Summary:

The article is devoted to the motivation of small towns authorities to strategic planning. Its introduction presents motives of planing which are most often cited in the literature of the subject. Then the paper indicates that the actual motivation of local governments to its application differs significantly from what one would expect after reading this literature. The main part the article describes the progress and results of research aimed at advancing knowledge about the motivation of small towns authorities to strategic planning based on the content analysis of the strategies adopted and information on the timing of their adoption and the period of validity. In the next part the article contains the conclusions on overall level of motivation and one of the main motives of territorial planning – attracting EU funds. The ending refers to corrective actions, as well as premises and concepts for ongoing research on the presented problem.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Absorpcja czynników egzogenicznych to jeden z głównych elementów zarządzania rozwojem lokalnym. Sprzyja jej współcześnie wiele ponadlokalnych uwarunkowań, wśród których dominująca jest dystrybucja środków finansowych pochodzących głównie z funduszy Unii Europejskiej. W absorpcji tej zdarzają się jednak niepowodzenia mające różne przyczyny i skutki. Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących tego zagadnienia, zrealizowanych w dwóch fazach. Pierwsza obejmowała obserwacje uczestniczące poczynione w latach 2000-2014 w 61 różnych gminach, których celem była identyfikacja cech wspomnianych niepowodzeń i ich typowych wzorców. Druga ukierunkowana została na identyfikację częstości i przyczyn występowania tych wzorców w zarządzaniu rozwojem lokalnym małych miast. Wykorzystano w niej długie wywiady osobiste, które przeprowadzono w 2014 r. z burmistrzami 46 takich miast. Artykuł kończą zalecenia odnośnie do doskonalenia procesów lokalnego i ponadlokalnego zarządzania rozwojem lokalnym, ukierunkowanego na redukcję liczebności i skutków niepowodzeń w absorpcji egzogenicznych czynników rozwoju lokalnego.

Summary:

[The absorption of exogenous factors remains one of the main components in local development governance. It is facilitated contemporarily by many supra-local determinants, among which the dominating one is the distribution of financial means originating mainly from the European Union funds. Such absorption, however, does experience failures having various reasons and effects. The article presents the research results in this matter, which were carried out in two phases. The first of them covered participant observations performed in the period 2000-2014, in 61 different municipalities, aimed at identifying the characteristics of the above-mentioned failures and their typical patterns. The second one focused on identifying both the frequency and reasons of these patterns occurrence in local development governance of small towns. Long personal interviews were used in its course, which were conducted in 2014 with the Mayors of 46 such towns. The article is concluded with recommendations related to the improvement of local and supra-local governance of local development aimed at reducing the number and consequences of failures in absorbing exogenous factors of local development].

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł prezentuje współczesne bariery zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym, charakterystyczne dla polskich gmin. Do ich identyfikacji wykorzystano metodę jakościowych badań terenowych, a badania przeprowadzono w latach 2000-2015. Na wstępie artykułu zaprezentowano przesłanki, genezę, cel, metodę, techniki i przebieg badań. Następnie omówiono kluczowe dla artykułu pojęcia: rozwoju lokalnego, zarządzania rozwojem lokalnym i zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. Główną część artykułu poświęcono prezentacji 9 grup zidentyfikowanych barier, tj. barier metodologicznych, prawnych, partycypacji społecznej, informacyjnych, kadrowych, wsparcia merytorycznego, barier współpracy i wzorców, a także barier związanych z cechami osobowymi władz lokalnych. Artykuł kończą zalecenia w zakresie kontynuacji badań nad omówionymi barierami.

Summary:

[The article discusses contemporary barriers in strategic governance of local development characteristic for Polish local governments. These barriers were identified by means of using the participant observation method in the period 2000-2015. The introduction to the article presents the reasons, origins, purpose, method, techniques and the course of conducted research. Next key article categories are discussed: local development, local development governance and strategic governance of local development. The core part of the article is devoted to presenting 9 groups of identified barriers, i.e. methodological, legal, social participation, informational, staff, substantive support, cooperation, patterns barriers and also barriers resulting from personal qualities of local authorities. The article is concluded by providing recommendations regarding the continuation of research covering these barriers].

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest tematyce planowania strategicznego w gminach, powiatach i województwach. Autor prezentuje w nim modelowy wzorzec procedury budowy strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, który stworzył. Został on skonstruowany z wykorzystaniem polskich i zagranicznych doświadczeń samorządowych, literatury przedmiotu i prac badawczo-wdrożeniowych prowadzonych przez autora w kilkudziesięciu samorządach w latach 1995-2013. Pierwsza część artykułu poświęcona jest warunkom, jakie powinien spełniać tego typu plan. Część główną tworzy opis dziewiętnastu etapów budowy strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Obejmuje on m.in. następujące zagadnienia: decyzji o budowie strategii, wyboru jej wykonawcy, diagnoz, konsultacji społecznych, analizy strategicznej, misji, wizji, celów, zadań strategicznych, zgodności horyzontalnej i wertykalnej, finansowania, przyjmowania i wdrażania.

Summary:

The article is devoted to strategic planning issues in communes, districts and regions. Theauthor presents his own model procedure standard for the construction of territorial self-government unitdevelopment strategy. It was constructed based on Polish self-government experiences, professionalliterature, as well as research and implementation studies conducted by the author in a few dozen of Polishself-government units during the last fifteen years. The initial part of the article presents conditions to bemet by such a plan. The main body describes nineteen stages of territorial self-government unitdevelopment strategy construction. The crucial covered issues are: the decision about strategy construction,the choice of its executor, diagnoses, social consultancy, strategic analysis, mission, vision, objectives,strategic tasks, horizontal and vertical compliance, financing, approval and implementation.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł jest poświęcony barierom zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym związanym z cechami osobowymi władz lokalnych. We wstępnej części artykułu autor prezentuje pojęcie rozwoju lokalnego. W dalszej kolejności definiuje kategorię zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. Następnie wylicza wszystkie zidentyfikowane grupy barier tego zarządzania i przechodzi do szczegółowego omówienia tych spośród nich, które są związane z cechami osobowymi władz lokalnych. Praca jest wynikiem kilkunastoletniej praktyki i badań naukowych autora w zakresie konceptualizacji i wdrażania strategii rozwoju lokalnego.

Summary:

The article is devoted to barriers of local development strategic managementconnected with local authorities personal traits. In the initial part of the article the author presents the concept of local development. Next, he defines the category of local developmentstrategic management. Then he enumerates all the groups of identified barriers to thementioned above management and starts a detailed discussion of those among them whichare related to personal characteristics of the local authorities. This elaboration is a result ofseveral years practice and research in the author’s conceptualization and implementation oflocal development strategies.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

We wstępnej części artykułu autor prezentuje własne ujęcia kategorii rozwoju lokalnego, zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz planowania strategicznego rozwoju lokalnego. Następnie omawia teorię i praktykę wyznaczania celów strategicznych oraz operacyjnych w procesie planowania strategicznego rozwoju lokalnego. W dalszej kolejności, w analogiczny sposób przedstawia zagadnienie formułowania priorytetów rozwoju lokalnego. Końcową część artykułu poświęcona jest zadaniom strategicznym oraz korzyściom w zarządzaniu strategicznym wynikającym z przyjęcia zaprezentowanych rozwiązań.

Summary:

In the initial part of the article, the author presents its own recognition of localdevelopment, local development strategic management and local strategic planning of localdevelopment categories. Then he discusses the theory and practice of strategic and operationalgoals set in strategic planning of local development. Subsequently, in the same way he showsthe issue of the local development priorities formulation. The final part of the article isdedicated to the strategic tasks and management strategic benefits resulting from the adoptionof the presented solutions.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł zawiera raport z badań mających na celu ocenę systemów wdrażania regionalnych strategii innowacji przyjętych przez polskie województwa w latach 2003-2008. We wstępnej jego części autor prezentuje przyjęte założenia badawcze, źródła wykorzystanych informacji, a także kluczowe pojęcia sformułowane w toku przygotowań do badań. W dalszej kolejności omawia skonstruowany przez siebie wzorzec systemu wdrażania regionalnej strategii innowacji oraz wyniki porównań z nim badanych strategii. W końcowej części prezentuje wnioski wynikające z wyników badań.

Summary:

The article presents a study report of the assessment of regional innovationstrategies implementation systems, which have been adopted by the Polish regions in theyears 2003-2008. In the initial part of the article, the author presents research assumptions,sources of information, as well as key concepts presented in the course of the preparations forthe tests. The next part covers a system for the implementation of regional innovation strategiesdesigned by the author and the results of its comparison to the tested strategies. In the nalsection, the author presents the conclusions of the research results.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest problematyce planowania strategicznego prowadzonego przez samorządy terytorialne funkcjonujące w regionie. W początkowej jego części autor wyjaśnia istotę pojęcia „samorządowe planowanie strategiczne w regionie”, a także formułuje definicje strategii rozwoju gminy, powiatu i województwa. Pozostała część artykułu poświęcona jest poszczególnym funkcjom samorządowego planowania strategicznego w regionie.

Summary:

The article discusses the problems of self-government strategic planningin regions. In its introductory part the author explains the essence of the term of “self–government strategic planning in a region”. He also defines the expression of “commune,district and county development strategy”. The rest of the article contains the informationabout the functions of self-government strategic planning in a region.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł ma na celu prezentację wyników badań przeprowadzonych przez autora w zakresie wybranych problemów budowy polskich regionalnych strategii innowacji (RSI) oraz zagranicznych wzorców ich rozwiązywania. Autor omawia problemy dotyczące prac diagnostycznych, konstrukcji celów RSI, a także jej procedury wdrożeniowej. Wykorzystane przykłady pochodzą z RSI regionów Austrii, Bułgarii, Cypru, Litwy, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Całość kończą wskazówki dotyczące doskonalenia procesów tworzenia RSI.

Summary:

The article presents the results of research conducted in the range of selected problems of building Polish regional innovation strategies (RSI) and foreign patterns of solving them. The author discusses the problems concerning diagnostic research, the construction of RSI goals and its strategy implementation. The examples he uses come from the RSI regions of Austria, Bulgaria, Cyprus, Lithuania, Slovakia and Great Britain. At the end of the article the author presents some recommendations for Polish regional RSI partners.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest problematyce planowania strategicznego w jednostkach samorządu lokalnego. Na podstawie przeprowadzonych badań, autor definiuje pojęcie konsultacji społecznych jako takich, a następnie konsultacji społecznych w lokalnym planowaniu strategicznym. Prócz tego, analogiczne, dualnie definiuje kategorię warsztatów strategicznych, a także identyfikuje cel główny i cele cząstkowe warsztatowych konsultacji społecznych, ich typowy przebieg i kluczowe cechy oraz najczęściej popełniane w tym zakresie błędy i zjawiska niesprzyjające ich prawidłowemu przeprowadzeniu.

Summary:

The article discusses the problems of strategic planning in local self-governmentunits. On the basis of conducted research the author defines the core concept of socialconsultancy and also social consultancy in local strategic planning. Additionally, the authoranalogically, dually defines the category of strategic workshops, as well as specifies the mainobjective and partial objectives as components of workshop oriented social consultancy, theirtypical realization and key properties, but also the most frequent mistakes occurring in the process, as well as phenomena adverse to their correct implementation.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Na wstępie artykułu autorzy prezentują pojęcia innowacji, innowacyjności, gospodarki lokalnej oraz strategii rozwoju gminy. Potem koncentrują się na przesłankach i idei kreowania innowacyjności gospodarki lokalnej przez lokalny samorząd. Główna część artykułu to informacje o mechanizmach kreowania zdolności absorpcji i generowania innowacji przez gospodarkę lokalną w kontekście planowania strategicznego. Całość rozważań została zilustrowana prezentacją fragmentów planów rozwoju gminy Polkowice, jako przykładów prawidłowego, strategicznego kreowania innowacyjności gospodarki lokalnej.

Summary:

The introductory part of the article discusses notions of innovation, innovativeness,local economy and communal development strategy. Next the reasons and the idea ofconstructing local economy innovation by local self-government is presented. The main bodyof the article includes information regarding mechanisms for creating absorption capacityand generating innovation by local economy in the context of strategic planning. Overalltheoretical considerations are illustrated by presenting fragments of development plans forthe commune of Polkowice which are the example of correct strategic construction referringto local economy innovation.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest problematyce wdrażania regionalnych strategii innowacji. Jego wstępna część zawiera przesłanki budowy modelu systemu wdrażania regionalnej strategii innowacji, a także założenia, na których oparta jest jego konstrukcja. Część główna zawiera projekt takiego modelu. Autor prezentuje jego instytucjonalne składniki, ich funkcje, a także powiązania je łączące. Artykuł kończą rozważania na temat praktycznych możliwości jego zastosowania.

Summary:

The article is devoted to problems of regional innovation strategies (RIS) implementation. Its introductory part includes rationale for building a model of RIS implementation system and design assumptions. The main part of the article contains project of that model. The author presents its institutional components, functions of them, and connections between them. The article is concluded with possibilities of model practical application.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest problematyce odpowiedzialności społecznej władz gmin w procesie planowania rozwoju lokalnego. Na wstępie artykułu autor definiuje pojęcie społecznej odpowiedzialności tych władz. W dalszej części charakteryzuje kategorię rozwoju lokalnego oraz proces zarządzania nim. Następnie wiąże zagadnienia planowania strategicznego rozwoju lokalnego z ideą społecznej odpowiedzialności. Część empiryczna artykułu zawiera wyniki badań autora. Są to przykłady takiego, nieprawidłowego postępowania władz lokalnych podczas prac nad strategiami rozwoju, które można uznać za niedostatki ich społecznej odpowiedzialności.

Summary:

The article is devoted to the issues of social responsibility in the local development planning process. In the first part of the article the author defines the concept of localauthorities’ social responsibility. Next he characterizes a category of local development andlocal development management process. Then he links the issues of strategic planning of local development with the idea of social responsibility. The empirical part of the article contains the results of the author’s research. These are examples of such improper conduct oflocal authorities during the preparation of development strategies, which can be consideredas shortcomings of their social responsibility.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł jest poświęcony barierom zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. We wstępnej części artykułu autor prezentuje pojęcie rozwoju lokalnego. W dalszej kolejności definiuje kategorię zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym. Następnie określa pojęcie barier zarządzania tym rozwojem oraz dzieli je na dwa zbiory. Zbiór barier zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym prowadzonego przez samorządowe władze lokalne oraz zbiór barier zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym prowadzonego przez samorządowe władze regionalne, władze państwowe oraz władze organizacji międzynarodowych. Dalsza część artykułu poświęcona jest wyłącznie barierom z pierwszego zbioru. Praca jest wynikiem kilkunastoletniej praktyki i badań naukowych autora w zakresie konceptualizacji i wdrażania strategii rozwoju lokalnego.

Summary:

The article is devoted to the barriers of local development strategic management. In the initial part of the article the author presents the concept of local development. Next, he defines the category of local development strategic management, as well as barriersof this management, and divides them into two sets: the set of barriers of local development strategic management carried out by local authorities and a set of barriers of local development strategic management run by regional authorities, state authorities and the authorities of international organizations. The rest of the article is devoted exclusively to the firstset of barriers. This elaboration is a result of several year practice and research in the author’s conceptualization and implementation of local development strategies.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Treść pojęcia rewitalizacji obszarów miejskich nie jest jednorodna. W zależności od tego jakie przekształcenia struktury miejskiej są celem jej podmiotu, możemy mówić o np. rewitalizacji urbanistyczno-przestrzennej, demograficznej, kulturowej, czy gospodarczej. W zdecydowanej większości praktycznych przypadków mamy do czynienia ze splotem owych celów. Autor skupił się na gospodarczych aspektach procesów rewitalizacyjnych wskazując na ich znaczenie w zapewnieniu trwałości osiągniętych skutków. W dalszej kolejności wskazał wymogi jakie powinien spełnić program rewitalizacji aby mógł stanowić skuteczne narzędzie kreowania rozwoju gospodarczego. Całość kończą spostrzeżenia na temat rozwoju progospodarczego planowania rewitalizacyjnego w naszym kraju.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest problematyce kluczowych pojęć polityki intraregionalnej. Autor konstruuje w nim własne definicje tej polityki, identyfikuje jej podmioty oraz buduje dwie klasyfikacje jej celów. Następnie określa kategorię instrumentu polityki intraregionalnej i prezentuje ich główne cechy. Ostatnia część opracowania zawiera autorską klasyfikację narzędzi polityki intraregionalnej opartą na kryterium formy ich oddziaływania na struktury regionu.

Summary:

The article is devoted to key issues of intraregional politics. In the introductory part, the author constructs his own defnitions of this politics, identifes its subjects, and builds two classifcations of its goals. Then he describes intraregional politics instrument categoryand presents its main features. The last part of the study includes the classification of intraregional politics instruments based on the criterion of form of their infuence on the region structures.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł jest prezentacją szeregu informacji na temat wdrażania strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego będących wynikiem prac badawczo-wdrożeniowych  autora, przeprowadzonych w samorządach lokalnych i regionalnych w okresie kilkunastu ostatnich lat. Dotyczą one w szczególności podstawowych pojęć z nią związanych, kształtowania procesu jej budowy tak by prawdopodobieństwo jej realizacji było wysokie oraz elementów składowych procedury wdrożeniowej. Swoje rozważania autor wzbogaca przykładami pochodzącymi z praktyki działalności samorządowej.

Summary:

The article is a presentation of information on territorial self-government unitsdevelopment strategy application which is an effect of research carried out and put into practise by the author in the last dozen or so years. The information concerns in particular basicconcepts connected with this application, strategic plan shaping and the components of application procedure. His arguments the author enriches by examples coming from self-government practice.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł prezentuje przebieg i wyniki badań mających na celu identyfikację możliwości wykorzystania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG) jako źródła finansowego wsparcia realizacji regionalnych strategii innowacji (RSI). W wstępnej jego części autor przedstawił charakter i strukturę PO IG, a także podstawowe dane na temat RSI. W dalszej kolejności dokonał takiej analizy relacji między nimi, która pozwoliła na identyfikację możliwości finansowania realizacji zadań RSI z PO IG. Całość kończą: ocena tych możliwości oraz wnioski dotyczące aktualizacji istniejących RSI.

Summary:

The article presents the conducted research and its results in order to identifica-tion possibilities of use Innovative Economy Programme, 2007–2013 (PO IG) as a fund source for regional innovation strategies (RSI). Its initial part discusses natureand structure of PO IG, as well RSI basic data. Next, author made relations analysisbetween them, which allowed him to identify mentioned possibilities. The last part ofthe article includes assessment of those possibilities and RSI updating process conclusions.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest tematyce planowania strategicznego w gminach i powiatach. Autor prezentuje w nim wzorzec procedury budowy strategii rozwoju jednostki samorządu lokalnego, którego jest autorem. Został on skonstruowany w oparciu o doświadczenia samorządowe, literaturę przedmiotu i prace badawczo-wdrożeniowe prowadzone przez autora. Część główną artykułu tworzy opis dziewiętnastu etapów budowy strategii rozwoju jednostki samorządu lokalnego. Obejmuje on m. in. zagadnienia: decyzji o budowie strategii, wyboru jej wykonawcy, diagnoz, konsultacji społecznych, analizy strategicznej, misji, wizji, celów, zadań strategicznych, zgodności horyzontalnej i wertykalnej, finansowania, przyjmowania i wdrażania.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest problematyce definiowania podmiotu i przedmiotów strategii rozwoju lokalnego. W początkowej jego części autor przedstawia procesy planistyczne samorządów terytorialnych, a także typowe błędy popełniane w ich trakcie. Następnie koncentruje się na trudnościach w definiowaniu ww. podmiotu i przedmiotów wskazując skutki nieprawidłowych rozwiązań. Konsekwencją krytyki jest propozycja rozwiązania omawianego problemu wzbogacona o praktycznie zweryfikowane zalecenia dotyczące formułowania zadań strategicznych.

Summary:

The article is devoted to the definition problems of subjects and objects of local development strategy. The introductory part presents planning processes of territorial self‑governments and typical errorsmade during realization of these processes. Furthermore, the author focuses on definition difficulties and points out results of incorrect solutions. As a consequence of criticism the author suggests his own solution and enriches it by recommendations concerning formulating strategic tasks.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest problematyce planowania w jednostkach samorządu terytorialnego. Wstępna jego część prezentuje bogactwo procesów planistycznych w nich realizowanych. W dalszej kolejności autor koncentruje się na sformułowanych przez siebie dwunastu zasadach sporządzania owych dokumentów. Są to zasady: zgodności ze strategią rozwoju, zgodności wewnętrznej, zgodności wertykalnej, zgodności horyzontalnej, zgodności prawnej, uwzględniania potrzeb społecznych, gospodarczych i środowiskowych, rozwoju zrównoważonego, maksymalizacji zewnętrznych źródeł finansowania, konsultacji wewnętrznych, realności finansowej, procedur wdrożeniowych, procedur monitoringowo-ewaluacyjnych. Opracowanie kończą uwagi autora na temat dopuszczalnych odstępstw od ich stosowania oraz wskazówki aplikacyjne.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł poświęcony został problematyce promocji dużych miast. We wstępnej jego części autor wskazuje promocję jako integralny element polityki informacyjnej samorządu lokalnego oraz łączy ją z kategorią miasta kreatywnego. W dalszej kolejności definiuje kluczowe pojęcia swojego wywodu, takie jak duże miasto, obszar promocji, cel promocji i działanie promocyjne. Następnie, przy użyciu dwóch kryteriów wyodrębnia szesnaście obszarów promocji oraz prezentuje cele działalności promocyjnej miasta w każdym z nich. Klasyfikację wzbogaca licznymi przykładami. Artykuł kończą uwagi na temat przyczyn rozwoju obszarów działalności promocyjnej miast.

Summary:

The article covers the issues of the large cities promotion. In the initial part of the article, the author points at promotion as integral part local government information policy, and connects it with city creativity idea. At the next part he defines most important terms of his argument: large city, promotion area, promotion goal and promotion activity. It enables the author to indicate sixteen promotion areas and identify promotion goals in each of them. Classification is enriched with number of examples. The article ends with comments on causes of city promotion areas development.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest prezentacji różnic między teorią i praktyką planowania strategicznego w polskich samorządach lokalnych i regionalnych. Autorzy koncentrują swoje rozważania na przesłankach budowy strategii, sporządzaniu diagnozy i analizy strategicznej, konstruowaniu struktury celów i zadań oraz na systemach wdrażania strategii. Uzupełniają je również informacjami na temat przyczyn nieprawidłowości i pożądanych metod ich usuwania. Końcowym efektem rozważań są propozycje dotyczące upowszechniania wiedzy na temat planowania strategicznego, tworzenia regulacji prawnych określających jego minimalne standardy oraz kontynuacji badań w tym zakresie.

Summary:

The article focuses on the differences between theory and practice of Polish self-governments localand regional strategic planning. In the introductory part, the authors consider circumstances of strategy building processes. Then they focus on strategic diagnosis and analysis, aims and tasks, as well as strategy application systems. They give a piece of information about reasons for irregularity and desirablemethods of removing them. The nal effect are propositions of strategic planning knowledge disseminate, creating proper law regulations and conducting research in this field.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest problematyce wspierania rozwoju gospodarczego przez samorządy gmin i miejsca działań podejmowanych w tym zakresie w lokalnych strategiach rozwoju. Część wstępna prezentuje ideę aktywności władz lokalnych w sferze gospodarczej, wyrażające ją pojęcie interwencjonizmu lokalnego, a także jego instrumenty i obszary. Głównym elementem opracowania jest zespół wskazań dotyczących formułowania strategii rozwoju gminy, tak aby w prawidłowy sposób obejmowała ona zagadnienia gospodarcze. Zawarte w nim koncepcje zostały poddane pilotażowej weryfikacji praktycznej, której wyniki stanowią podsumowanie.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest problematyce kosztów, jakie musi ponieść podmiot gospodarczy inwestujący w specjalnej strefie ekonomicznej, aby uzyskać prawo do państwowej pomocy publicznej zwanej pomocą regionalną. W początkowej części artykułu autor prezentuje specjalną strefę ekonomiczną, jako narzędzie polityki regionalnej państwa. W dalszej części prezentuje poszczególne z ww. kosztów szczegółowo wskazując na rzecz kogo są ponoszone, w jakich przypadkach i w jakiej wysokości. Prezentacje te wzbogaca przykładami stanowiącymi efekt pro-wadzonych badań i wywiadów bezpośrednich. Końcowa część artykułu zawiera informacje o kontrowersjach, które dotyczą niektórych z opisanych kosztów i ich związkach z efektywnością polityki regionalnej.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Programy rewitalizacji są obecnie jednymi z najczęściej sporządzanych przez samorządy dokumentów planistycznych. Jednak ich jakość wciąż pozostawia wiele do życzenia. Liczne błędy popełniane są w tej ich części, która dotyczy oceny efektów ich wdrażania. Niewielką pomoc przynoszą w tym zakresie różnorodne podręczniki budowy programu rewitalizacji wydawane w ramach unijnych programów pomocowych. Co więcej, zdarza się że proponują rozwiązania zupełnie nie przystające do potrzeb i możliwości naszych samorządów. W związku z powyższym, autor postanowił poruszyć tą tematykę skupiając uwagę na zagadnieniu pomiaru efektów rewitalizacji i proponując modelowe rozwiązania, które mogą być interesujące nie tylko dla praktyków samorządowych, ale również dla środowiska naukowego. Są one wynikiem badań prowadzonych przez autora w ramach projektu europejskiego ADHOC (Adapted Development of Historical Old Towns in Central and Easter Europe) oraz doświadczeń własnych zebranych podczas prac nad licznymi programami rewitalizacji miast. Rozwiązania te obejmują prawidłowe formułowanie celów operacyjnych, formułowanie wskaźników efektu, opinii i działania, a także formułowanie wymogów analiz opisowych. Całość wzbogacona jest licznymi przykładami. Artykuł kończą informacje na temat aplikacji omawianego systemu, tj. organizacji całego procesu, pozyskiwania danych, badania opinii publicznej, sporządzania ocen, korygowania projektu oraz sporządzania oceny końcowej i zaleceń.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł poświęcony jest tematyce planowania strategicznego w polskich samorządach terytorialnych. Autor prezentuje w nim wybrane problemy jakie napotykają twórcy strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w procesie ich sporządzania Dotyczą one: procesu diagnozy stanu i prognozowania rozwoju jednostki samorządu terytorialnego oraz kluczowych elementów jej otoczenia, analizy strategicznej, przeprowadzania konsultacji społecznych, dokonywania wyborów strategicznych, formułowania celów i zadań strategicznych oraz projektowania systemu wdrażania strategii.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł związany jest z ideą lokalnej polityki gospodarczej, tzn. polityki prowadzonej przez władze samorządu lokalnego w stosunku do podmiotów gospodarczych. Wraz z decentralizacją państwa następuje decentralizacja zadań, praw i środków, które mogą zostać użyte przez wspomniane władze w procesie stymulowania rozwoju gospodarczego. Jednym z obszarów owego oddziaływania jest obszar polityki gospodarki mieniem gminy, który jest ściśle związany z finansami wspomnianego samorządu. Bazując na metodach analizy systemu prawnego, analizy opisowej i badań terenowych, autor definiuje wspomniany obszar oraz identyfikuje jego instrumenty, a także typowe formy ich stosowania. Całość zamykają pożądane kierunki zmian systemu prawnego regulującego gminną gospodarkę nieruchomościami i związanych z nią finansów lokalnych.

Summary:

The introductory part of the article is devoted to the presentation of the economic local policy idea. The author presents here its similarities and differences in comparison to the national economic policy, later in the article he creates its definition and identifies the set of its aims. It enables the author to indicate the groups of influence instruments of local authorities on the economic subjects as well as to form nine areas of activity, where they are applied. Further in the article, he presents instruments characteristic for commune property management policy. This part of article includes theirs legal grounds. Commune property management policy definition appears at the end part of article as a result previous findings. It comes with accompany of practical usage and management recommendations. The article ends with law change propositions heading to strengthen presented instruments.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Wstępna część artykułu poświęcona jest prezentacji idei lokalnej polityki gospodarczej. Autor prezentuje tu jej podobieństwa i różnice w stosunku do państwowej polityki gospodarczej, a następnie formułuje jej definicję oraz identyfikuje zestaw jej celów. To pozwala mu wyróżnić grupy instrumentów oddziaływania władz lokalnych na podmioty gospodarcze, a także sformułować dziewięć obszarów działań, na których są one stosowane. W dalszej kolejności dokonuje szczegółowej prezentacji dwóch zbiorów narzędzi charakterystycznych dla polityki informacyjnej władz lokalnych. Są to narzędzia informacyjne oraz poznawcze. Ta część pracy zawiera ich klasyfikacje oraz liczne przykłady, a także podstawy prawne stosowania wielu z nich. Definicja polityki informacyjnej pojawia się w końcowej części artykułu jako wynik wcześniejszych ustaleń i przemyśleń. Towarzyszą jej zalecenia dotyczące wybranych elementów praktyki progospodarczego zarządzania informacją w samorządzie gminnym.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

We wstępnej części artykułu autor porusza tematykę przyczyn degradacji miast. W dalszej kolejności skrótowo omawia procesy rewitalizacyjne koncentrując swoje rozważania na tych spośród nich, które realizowane są w ramach programów tworzonych i wdrażanych przez samorządy miejskie. Począwszy od tego momentu, dalsze rozważania poświęca problematyce pomiaru efektów, jakie dzięki tym programom są uzyskiwane. Początkowo omawia najczęściej popełniane w tym zakresie błędy, a następnie szczegółowo wyjaśnia jak należy budować prawidłowy system pomiaru efektów rewitalizacji. Proces tej budowy omawia szczegółowo dzieląc go na fazy takie jak: prawidłowe formułowanie celów operacyjnych programu rewitalizacji, formułowanie wskaźników efektu, opinii i działania, a także formułowanie wymogów analiz opisowych. Całość wzbogacona jest licznymi przykładami stanowiącymi znaczącą część pracy. Artykuł kończą informacje na temat aplikacji omawianego systemu. Są one związane z organizacją pomiaru efektów rewitalizacji, pozyskiwaniem danych liczbowych, badaniem opinii publicznej, sporządzaniem ocen okresowych, korygowaniem projektu rewitalizacji oraz sporządzaniem oceny końcowej i zaleceń.

Summary:

In the initial part of the article the author covers the problem of reasons underlying towns’ degradation. In the following parts he refers briefly to revitalization processes and concentrates his considerations on these which are carried out within the framework of programmes created and implemented by town authorities. From this point on further discussion is devoted to problems of effects measurement which, owing to these pro-grammes, are accomplished. To start with, there are presented mistakes made most fre-quently in this field, followed by explanations how to construct the correct system of revitalization effects measurement. The process of the above system construction is discussed in detail and divided into stages such as: correct definition of operational objectives of the due revitalization programme, describing the effect indicators, opinions and activities, as well as listing the requirements for descriptive analyses. The overall content is supported by numerous examples which make up the significant part of the study. The article is concluded by information on the application of the discussed system, referring to the organization of revitalization effects measurement, obtaining numerical data, public opinion survey, preparing periodical assessments, correcting revitalization project and presenting the final evaluation as well as recommendations.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The introductory part of the article is devoted to the presentation of the economic local policy idea. Later in the article he creates its definition and identifies the set of its aims. It enables the author to indicate the groups of influence instruments of local authorities on the economic subjects as well as to form nine areas of activity, where they are applied. Further in the article, he presents local self-government units demand for information about local economic development. This part of article includes detailed description of monitoring system four parts, local authorities have to provide. It comes with accompany of practical usage and management recommendations.

 

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na praktyczne potrzeby polskich samorządów lokalnych w zakresie monitoringu strategii rozwoju. Jego wstępna część poświęcona jest charakterystyce przesłanek sporządzania strategii. Wyróżniono dziewięć bezpośrednich i trzy pośrednie. W dalszej kolejności autor skupia się na wybranych zagadnieniach monitoringu wdrażania tych strategii. Są nimi: definicja owego monitoringu, cele (zdefiniowano ich cztery), przedmioty, podmioty, mierniki oraz ich stosowanie. Znaczącą część treści stanowi tablica prezentująca przykładowe mierniki monitoringu wdrażania strategii rozwoju samorządu lokalnego wraz z powiązaniami mierników z celami operacyjnymi strategii i źródłami informacji niezbędnych do ustalenia wartości mierników.

Summary:

The article concerns monitoring of city development strategy issues. In the initial part author covers the problem of strategy working out reasons. In the following part he focuses on selected aspects of monitoring. There are: monitoring definition, aims, subjects, items, indexes and applications of them. Examples of indexes are important part of article. They are connected with operational aims and information sources.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Wstępna część artykułu poświęcona jest prezentacji idei lokalnej polityki gospodarczej. Autor prezentuje tu jej podobieństwa i różnice w stosunku do państwowej polityki gospodarczej, a następnie formułuje jej definicję oraz identyfikuje zestaw jej celów. To pozwala mu wyróżnić grupy instrumentów oddziaływania władz lokalnych na podmioty gospodarcze, a także sformułować dziewięć obszarów działań, na których są one stosowane. W dalszej kolejności autor koncentruje się na jednym z nich, tzn. na obszarze polityki edukacyjnej. Po wykazaniu związków między wiedzą mieszkańców układu lokalnego a lokalnym rozwojem gospodarczym, przechodzi do ośmiu grup instrumentów progospodarczego obszaru tej polityki. Ta część stanowi główną partię artykułu, w której autor ukazuje paletę możliwości, którymi dysponuje samorząd gminy. Jest ona wynikiem analizy samorządowego systemu prawnego oraz badań własnych autora. Całość poparta jest przykładami aplikacji.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Wstępna część artykułu poświęcona jest prezentacji idei lokalnej polityki gospodarczej. Autor prezentuje tu jej podobieństwa i różnice w stosunku do państwowej polityki gospodarczej, a następnie formułuje jej definicję oraz identyfikuje zestaw jej celów. To pozwala mu wyróżnić grupy instrumentów oddziaływania władz lokalnych na podmioty gospodarcze, a także sformułować dziewięć obszarów działań, na których są one stosowane. W dalszej kolejności dokonuje definicji lokalnej polityki komunalnej działalności gospodarczej. To z kolei otwiera drogę do prezentacji różnorodnych zagadnień związanych z relacjami między lokalnym rozwojem gospodarczym a rozwojem przedsiębiorstw komunalnych. Na uwagę zasługuje fakt, iż prócz sprzeczności zachodzących między tymi procesami, przedmiotem rozważań autora są również przejawy ich zbieżności.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł związany jest z problematyką oddziaływania samorządu lokalnego na podmioty gospodarcze. Celem artykułu jest zidentyfikowanie, zdefiniowanie oraz scharakteryzowanie tych fragmentów polityk władz lokalnych, które skutkują zmianą warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W początkowej części autor definiuje pojęcie obszaru lokalnej polityki gospodarczej. Następnie definiuje obszar polityki przestrzennej, obszar polityki budżetowej, obszar polityki ekologicznej, obszar polityki infrastrukturalnej, obszar polityki komunalnej działalności gospodarczej, obszar polityki gospodarki mieniem gminny, obszar polityki edukacyjnej, obszar polityki wewnętrznej oraz obszar polityki zarządzania informacją. Autor żywi nadzieję, iż posłuży to rozbudowie teoretycznego zaplecza działań służących wspieraniu rozwoju gospodarczego gmin i przyczyni się do wzrostu zainteresowania tą problematyką.

Summary:

The article covers the issues of the local government influence on the economic subjects. The aim of the article is to identify, define and characterize those parts of local governments’ policies, which result in the change of the conditions for running the business activity. In the initial part of the article, the author defines the idea of the local governement economic policy area. The following issue being characterized is the definition of the spatial policy area, budget policy area, ecological policy area, infrastructure policy area, the area of the economic activity policy, the area of the commune’s property management policy, educational policy area, internal policy area and the area of the information management policy. The author nurtures the hope that it will contribute to the development of the theoretical base of the actions supporting the economic development of the communes and that it will also contribute to the increase of the interest for these issues.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Artykuł koncentruje się na jednej z płaszczyzn lokalnej polityki gospodarczej, którą jest zdefiniowana przez autora progospodarcza polityka wewnętrzna. Jej jakość determinuje skuteczność i efektywność działań służących stymulacji lokalnego rozwoju gospodarczego. Artykuł mieści w swych merytorycznych ramach takie zagadnienia jak: podmiot i przedmioty wspomnianej polityki, jej instrumenty i metody ich stosowania, a także doświadczenia autora zdobyte w tym zakresie, w trakcie kilkuletniej działalności konsultingowej realizowanej na rzecz kilkudziesięciu samorządów gminnych. Część praktyczna artykułu została ukierunkowana na wybrane zagadnienia prowadzenia progospodarczej polityki wewnętrznej w małym ośrodku miejskim.

Summary:

The article concentrates on one level of local policy, which the author has defined and which is pro-economic internal policy. Its quality is determined by its effectiveness and efficiency of activities leading to stimulating the local economic market. In its content-related frames, the article includes the concepts such as: the object and the subjects of the above mentioned policy, its instruments and the methods of using them as well as author’s experience, which he has obtained in that field during several years of the consulting activity performed for the benefit of few dozen of local governments. The practical part of the article is oriented to the issues of conducting the pro-economic internal policy in a small municipal centre.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Bazując na wielokrotnie prezentowanych w literaturze przedmiotu informacjach na temat związków między infrastrukturą techniczną a rozwojem gospodarczym, autor skupia się nad zagadnieniami takiego jej kształtowania, które maksymalizuje tempo tego rozwoju w skali lokalnej. Prezentuje kluczowe dla progospodarczej polityki infrastrukturalnej zagadnienia, takie jak efekt potencjału, nadwyżka infrastrukturalna oraz równowaga infrastrukturalna. Opracowanie nie ogranicza się jednak do opisu pożądanych działań władz w zakresie infrastruktury technicznej. Zawiera ono również opis podstawowych problemów jakie towarzyszą władzom lokalnym i konfliktów jakie muszą rozwiązywać podejmując decyzje w zakresie infrastruktury. Znajdują się w nim również zalecenia wynikające w doświadczenia autora w zakresie tworzenia i wdrażania związanych z infrastrukturą techniczną części strategii rozwoju gmin. Artykuł jest elementem kilkunastoczęściowego cyklu publikacji poświęconych poszczególnym obszarom gminnej polityki gospodarczej.

Summary:

Taking into account the information, which has been presented in the subject literature many times, as far as the relations between the technical infrastructure and economic development are concerned, the author focuses on issues of moulding the infrastructure in the way that it maximizes the pace of the development in local areas. He presents the key issues for economic infrastructural policy such as: the effect of the potential, infrastructural surplus and infrastructural balance. However, the study is not only limited to describing the desirable authorities’ actions in the sphere of technical infrastructure. It also includes an account of basic problems that accompany local authorities and conflicts that they must settle down by making the decisions as far as the infrastructure is concerned. There are also some recommendations resulting from the author’s experience in the sphere of creating and implementing parts of communes’ development strategies directly connected with the technical infrastructure. The article is an element of a few parts’ publication series devoted to the particular areas of commune economic policy.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Streszczenie:

Początkowa część artykułu poświęcona jest prezentacji związków pomiędzy konkurencyjnością gmin a rozwojem przedsiębiorczości lokalnej. Następnie autor prezentuje wybrane dochodowe narzędzia, za pomocą których władze lokalne mogą stymulować rozwój gminnych struktur przedsiębiorczości. W dalszej części omawiane są kryteria i metody ich stosowania jako fiskalnych preferencji kryterialnych i globalnych. Całość uzupełniają rozważania na temat związków pomiędzy skutkami stosowania owych narzędzi a otrzymywaną przez gminy subwencją wyrównawczą.

Kliknij by pobrać pełny tekst.

Streszczenie:

Bazując na doświadczeniach zdobytych podczas opracowywania strategii rozwoju gmin autor prezentuje coraz częściej pojawiający się ich składnik jakim jest program lokalnej polityki gospodarczej. W początkowej części opracowania prezentuje on ideę programu łącząc ją z teoretycznymi zagadnieniami interwencjonizmu samorządowego. Następnie omawia hierarchię celów programu oraz metodologię wyodrębniania jego części składowych. Po zaprezentowaniu przykładowej listy grup narzędziowo-czynnościowych przechodzi do syntetycznego przedstawienia struktury każdej z nich. Zwraca przy tym uwagę na ich najistotniejsze cechy prezentując je nie tylko w aspekcie teoretycznym ale również jako stanowisko władz lokalnych wobec potrzeby rozwoju przedsiębiorczości. Całość opracowania kończy podsumowanie, w którym autor wskazuje, iż analizy programów lokalnej polityki gospodarczej mają szansę stać się cennym wzorcem dla gmin budujących swoją strategię a także interesującym materiałem badawczym dla teorii gospodarki lokalnej.

5. Artykuły w języku angielskim

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

During the early days of the field of entrepreneurship research, entrepreneurial activity was taken as a sequenced process, derived from planning, and carried out by individuals with innate capabilities. Since the rise of newly emerging approaches to entrepreneurship, such as effectuation and bricolage, the entrepreneurial process has come to be perceived differently. This article aims to introduce and discuss the contextual aspects of entrepreneurship, prioritising this paradigmatic shift. A survey with data on the entrepreneurial environment in Brazil, an emerging economy with a complex and tumultuous economic context, was conducted. It was observed that the COVID-19 pandemic has accentuated difficulties already encountered in access to resources by Brazilian entrepreneurs, as well as catapulted the registration of need-based ventures. The article provides new insights to the discussion regarding the need to understand entrepreneurship as a contextual phenomenon.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The system transformation of the 1990s for the majority of Polish small towns (STs) meant deep, unfavourable changes in the supralocal conditions of their local development (LD). As a result, they were affected by many negative phenomena. The COVID-19 pandemic has started socio-economic changes, the current predominant assessment of which is negative. Nevertheless, for Polish STs, instead of short-term reworsening their supra-local situation, these changes may turn out to be beneficial in the longer term. The article presents the expectations and observations of authorities in the field of pandemic-induced changes in the relations between their STs and the supralocal environment, as well as the planned, strategic reactions. The results of the research allowed conclusion that the changes in question in combination with the planned reactions have a significant stimulating potential in terms of LD. The article ends with recommendations for the use of information contained in the post-pandemic strategic governance of STs, in creating anti-crisis policies of states and in teaching practice.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The article is devoted to the issue of stimulating local development (LD). Its purpose is to present contemporary expectations of small town authorities towards the Polish state’s local development policy. The introductory part is devoted to the key categories: LD and local development policy. The desirable features of the state’s local development policy were also discussed. The identified expectations were divided into main groups: stopping activities interpreted as limiting territorial self-governance, changing the distribution of aid funds, the multidimensional reform of the self-government finance system, as well as improving the municipal instruments to stimulate LD. Within each group, specific expectations identified were discussed. An additional group of other expectations, characterized by a high level of diversity, was also distinguished and discussed. The research was carried out using a diagnostic survey method with the standardized long personal interview technique in 2019.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The international literature offers a number of motives which should incline local authorities toward strategic planning of local development; it also emphasizes that they should be strongly motivated to do that. Meanwhile, their actual motivation for such planning can remain low and dominated by motives so far unrecognized in the literature. The article presents research confirming this assumption, conducted in 2014 among the authorities of Polish small towns. The results reveal that the general motivation for strategic planning of local development among 37.7% of the authorities of Polish small towns is low. It also disclosed that the motive for obtaining means from the EU funds (so far unrecognized in literature) was and is motivating strongly at least 68.6% of these authorities for the discussed planning and, moreover, that it is a short-lived motive. The article indicates that this situation may also refer to other local authorities, not just the Polish ones. It also indicates that it is an unintended effect of the dependence of municipal development projects’ support by the means from the EU funds on including them in the local development strategy. The final part of the article presents recommendations of actions to rectify such an unfavorable situation and for further studies of planning motives followed by local authorities.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The article presents how local authorities of Polish small towns perceive and form at the strategic level, these supra-local relations of their towns, which are connected with local culture. The article begins with key categories explanation: local system (LS), local development (LD), local culture, supra-local relations of local system, local development strategic governance (LDSG) and its supra-local perspective. The next part presents rationale, objects, goals, questions, methods of research and information sources. It is followed by discussing the research results divided into 4 parts, corresponding to types of supra-local relations of local systems and activities for their pro-developmental formation.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The absorption of exogenous factors represents one of the main components of local development governance (LDG). Today, in many countries, it is facilitated by numerous supra-local determinants. It primarily refers to these countries where local governments take advantage of the financial support of the EU. This absorption, however, experiences occasional failures which have various reasons and effects. The article presents the results of research in this subject matter conducted in Poland. They were carried out in two phases. The first covered participant observations performed in the period 2000-2014 in 61 Polish municipalities, aimed at the identification of the a.n. failures characteristics and their typical patterns. The second focused on determining the prevalence and reasons for these patterns occurrence in local development governance of Polish small towns. Long personal interviews, conducted in 2014 with the mayors of 46 such towns, were used in its course. The article is concluded with recommendations related to the improvement of local and supra-local governance of local development and focused on the reduction of the number and consequences of absorption failures.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The article discusses barriers in strategic governance of local development characteristic for Polish local governments, i.e. municipalities, which occurred within the first 15 years of the XXI century. These barriers were identified in the period 2000-2015 by means of using the qualitative field research method, in the process of research and implementation as well as research and development projects’ execution, directly and indirectly related to the conceptualization, application and assessment of development strategies for Polish municipalities. The introduction to the article presents the reasons, origins, purpose, method, techniques and the course of conducted research. Next the concept of local development perceived from two perspectives, a local and supra-local one, as well as their governance concept and strategic approach to such governance, are discussed. The core part of the article is devoted to presenting the identified barriers in strategic governance of local development and also their sources. The article is concluded by providing recommendations regarding the continuation of research covering these barriers and the instruments of their reduction.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The article discusses problems typical of strategic planning in local self-government units. On the basis of the conducted research, the author defines the concept of social consultations as such and also the social consultations in local strategic planning. Apart from the above, the author defines, in an analogous and dual manner, the category of strategic workshops and also identifies the main goal and sub-goals of workshop-based social consultation. Moreover, their typical course, key characteristics and the most frequently made mistakes, as well as the phenomena adverse for their proper implementation are presented.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The article discusses the problems of planning in Polish self-governments. Its introduction presents the whole plethora of implemented planning processes. Next the author concentrates on twelve rules for preparing such documents, the identification of which results from the research he has conducted. The discussed rules are as follows: compliance with the development strategy, internal compliance, vertical compliance, horizontal compliance, legal compliance, meeting social, economic and environmental needs, sustainable development, external financing sources maximization, internal consultations, financial feasibility, implementation procedures, monitoring and evaluation procedures. The study is completed with comments on the permissible deviations from their application, as well as application tips.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The article discusses the problem of barriers in local development strategic management related to personal qualities of local authorities. In its initial parts the author presents the rationale for their research as well methods he has applied. Then, discusses the key article categories: local development and local development strategic management. Next he lists all identified groups of barriers, referring to such management. In the main part of study, he focuses on these which refer to personal qualities of local authorities. The article results from several years of practice and research conducted by the Author in the domain of local development strategy conceptualization and implementation.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

This article is devoted to the problems of Polish communal authorities’ social responsibility in the process of local development planning. At the beginning of the article the author defines the concept of the social responsibility of these authorities. Next the category of local development and its management process are discussed, followed by presenting the relations between local development strategic planning problems and the idea of social responsibility. The empirical part of the article includes the author’s research results in the form of examples illustrating incorrect activities undertaken by local authorities in the process of the preparation of development strategies, which may be considered as a failure of their social responsibility.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The article presents problems of investments planning in Polish special economic zones (SEZs) and is based on legal regulations in force referring to this issue, as well as on the author’s practical output gained while providing consultancy services for foreign investors. Firstly, there are presented basic information about SEZs, next there are discussed variants of obtaining public aid, referred to as regional aid, by entrepreneurs investing in SEZs and conditions which they have to meet for this purpose. The article also provides numerous information regarding costs related to entering and functioning in SEZs. Main body of the article focuses on method for budgeting of the above aid, which the author had worked out, verified a few times in consulting practice, and describes by means of detailed examples. In conclusion the author points to many recommendations for practical applications of the said techniques.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The paper discusses concepts of intra-regional policy which reflect its Polish perspective. The author develops his own definitions of this policy, identifies its stakeholders and constructs two classifications of its objectives. Next he defines the category of intra-regional policy instruments and presents their main features. Final part of the paper offers the author’s original classifica-tion of intra-regional policy tools based on the form criterion of their impact on regional structures.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The article is devoted to strategic planning issues in communes and districts. The author presents his own model procedure for the construction of territorial self-government unit development strategy. It was constructed based on self-government experiences, professional literature, as well as research and implementation studies conducted in a few dozens of European selfgovernment units. The main body describes nineteen stages of territorial self-government unit development strategy construction.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

In the initial part of the article the author covers the problem of reasons underlying towns’ degradation. In the following parts he refers briefly to revitalization processes and concentrates his considerations on these which are carried out within the framework of programmes created and implemented by town authorities. From this point on further discussion is devoted to problems of effects measurement which, owing to these programmes, are accomplished. To start with, there are presented mistakes made most frequently in this field, followed by explanations how to construct the correct system of revitalization effects measurement. The process of the above system construction is discussed in detail and divided into stages such as: correct definition of operational objectives of the due revitalization programme, describing the effect indicators, opinions and activities, as well as listing the requirements for descriptive analyses. The overall content is supported by numerous examples which make up the significant part of the study. The article is concluded by information on the application of the discussed system, referring to the organization of revitalization effects measurement, obtaining numerical data, public opinion survey, preparing periodical assessments, correcting revitalization project and presenting the final evaluation as well as recommendations.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The article refers to problems of strategic planning related to Polish local authorities. The Authors concentrate on the reasons for a strategy construction and on strategic diagnosis. They present main theoretical assumptions in the above areas, as well as the results of their observations performed in the process of many conducted research and implementation studies. The differences between theory and practice are discussed and explanations for their reasons are provided. The article is concluded with recommendations for the development of self-government strategic planning phenomenon.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The article presents the conducted research and its results regarding correct construction of implementation procedures for Polish regional innovation strategies, prepared by regional self-governments in the period of 2003-2008. Its initial part discusses the accepted assumptions and key concepts. Next an exemplary valuation system was presented, i.e. the model of the above strategy implementation system. The main part of the article illustrates valuation results, as well as conclusions and recommendations related to establishing similar plans in the future.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The article is devoted to strategic planning issues in communes, districts and regions. The author presents his own model procedure standard for the construction of territorial self-government unit development strategy. It was constructed based on Polish self-government experiences, professional literature, as well as research and implementation studies conducted by the author in a few dozens of Polish self-government units during the last fifteen years. Initial part of the article presents conditions to be met by such plan. The main body describes nineteen stages of territorial self-government unit development strategy construction. The crucial issues covered are: the decision about strategy construction, the choice of its executor, diagnoses, social consultancy, strategic analysis, mission, vision, objectives, strategic tasks, horizontal and vertical compliance, financing, approval and implementation.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The article deals with the subject matter of strategic planning within Polish self-government units. The author presents selected problems encountered by authors of development strategies referring to communes, district and regions in the process of their preparation. They are related to: the process of conditions’ diagnosis and local self-government unit development prognosis, as well as the key elements of its environment, strategic analysis, conducting social consultancy, making strategic choices, specifying strategic objectives and tasks and also designing the system of strategy implementation.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The article is devoted to problems of defining the subject and objects of local development strategy. In its first part the author presents planning processes typical for local self-governments, as well as frequently made mistakes while preparing them. Next he concentrates on difficulties in defining the mentioned above subject and objects, pointing to the consequences of choosing improper solutions. Such criticism results in the author’s suggestion of a solution to the discussed problem, supported by practical and verified recommendations referring to defining strategic objectives.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

The aim of research is the analysis of the advantages of selected methods of estimation of cultural heritage value and their applicability to historical town districts adaptation. This analysis mostly is based on experience from the authors work within the ADHOC project. There were selected the most appropriate methods of measuring the value of cultural heritage with the special reference to historical town districts adaptation: market price method, travel costs method, hedonic pricing method and contingent valuation method.

Kliknij by pobrać pełny tekst artykułu.

Summary:

In the initial part of the article its author presents basic information about Polish special economic zones. Next there are discussed variants of obtaining regional assistance by entrepreneurs investing in SEZs. Particular emphasis is put on detailed analysis related to specific variants as well as conditions indispensable for carrying them out. Theoretical discussion is supported by detailed simulations of different investment variants and potential public assistance related to them. The article is supplemented by information regarding costs of entering and functioning in special economic zones.

6. Cytowania

Potrzebujesz wsparcia w budowie strategii rozwoju gminy, szkolenia, wykładów, partnera badań?