Autorskie metody i patenty

Opracowując strategie rozwoju gmin / miast stosuję sprawdzone, nowoczesne metody diagnozy, analizy, planowania, zgodne z ustawami, w tym z ustawą o samorządzie gminnym (UoSG) i ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (UoZPPR). Część z nich opracowałem sam, a stosowane są dziś często także przez innych konsultantów. Są to m. in.:

Analiza ponadlokalnych relacji gminy / miasta

Moja metoda oceny ponadlokalnej sytuacji gminy (miasta) służy opracowaniu diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 UoZPPR. Opisałem ją w tej książce.

Analiza strategiczna jednostek samorządu teryt. "SWOT PLUS"

SWOT w strategii gminy / miasta to zły pomysł. Dlatego stosuję moją analizę “SWOT Plus”. Służy do wnioskowania zgodnie z art. 10e, ust. 3 UoSG.

System wdrażania strategii rozwoju gminy

Moje strategie są wdrażane. Tworzę bowiem proste i sprawne systemy ich wdrażania zgodne z art. 10e, ust. 3, pkt 8 UoSG, w tym wytyczne wykonawcze.

System DEO monitoringu wdrażania strategii rozwoju

Moja metoda DEO bazuje na miernikach działania, efektu, opinii. Służy ewaluacji strategii wskazanej w art. 10a, ust. 2. UoZPPR i art. 28aa, ust. 2 UoSG.

Inteligentne warsztaty iCollaborative planning

Art. 6, ust. 3 UoZPPR to konsultacje społeczne strategii. Stosuję do tego moje autorskie, inteligentne warsztaty iCollaborative Planning.

Innowacyjne programy i metody szkoleń

Szkoląc władze i kierownictwo gmin nt. strategii stosuję moje autorskie scenariusze strategiczne, symulacje, gry decyzyjne i sceny ról kierowniczych.

Metody zarządzania procesowego

Wynikiem współprowadzonych przeze mnie badań jest „Algorytmiczna metoda generowania modeli referencyjnych na potrzeby implementacji w zarządzaniu procesowym w ramach administr. publicznej”: zgłoszenie Urząd Patentowy USA (No. 616722990).

Samorządy, które mi zaufały:

Potrzebujesz strategii, szkolenia nt. strategii, wsparcia badań nt. zarządzania rozwojem lokalnym?