Opracowanie i organizacja wdrażania strategii rozwoju gmin/miast

Zobacz moje artykuły "Strategiczne Q&A Samorządowców"

Mówią jak opracować i wdrożyć strategię rozwoju gminy/miasta

Samorządy, które mi zaufały:

Oferuję opracowanie całego tekstu strategii i kompleksowe przeprowadzenie wszystkich, wymaganych prawem czynności z tym związanych. Od 1994 r. opracowałem lub współopracowałem ich ok. 80. Dzięki temu, że są realne, konkretne, kreatywne i zgodne z przepisami, nie trafiają “na półki”, lecz są rzeczywiście wdrażane, a niektóre samorządy powierzają mi opracowywanie ich co kilka lat. Powierzają mi także organizację wdrażania swych strategii, ich coroczny monitoring (ewaluację) i przygotowywanie corocznych sprawozdań z wdrażania składanych przez wójta/burmistrza/prezydenta radzie gminy/miasta.

Oferuję także nadzór nad opracowaniem strategii rozwoju gminy/miasta prowadzonym przez firmę konsultingową lub pracowników urzędu gminy/miasta. Nadzór ten skutkuje zwiększeniem jakości strategii i terminowym jej wykonaniem. Już sama informacja, że prace nad strategią będą nadzorowane przez kogoś, kto się na tym zna, powoduje, że słabi, nierzetelni oferenci nie składają nawet samorządowi ofert. Wykonałem już kilkanaście takich zleceń.

Pracując nad strategią rozwoju gminy (miasta) ściśle współpracuję z jej władzami i przygotowuję je do praktycznego posługiwania się nią. Wykorzystuję w tym wiedzę i doświadczenia z mojej wieloletniej działalności naukowej, dydaktycznej, szkoleniowej i publicznej. Moim priorytetem jest budowa takiej strategii, która przyniesie maksimum korzyści społeczności lokalnej, gospodarce, środowisku oraz władzom samorządu. Stosuję skuteczne i efektywne narzędzia planowania. Umiem zbudować konsensus społeczny wokół strategii i jej realizacji. Potrafię prorozwojowo połączyć nowoczesne trendy i samorządowe “nowinki” z lokalnymi tradycjami i uwarunkowaniami, słuchać i rozumieć argumenty władz, inspirować i odnajdywać drogi rozwiązywania problemów. Dzięki temu za wykonane i wdrożone strategie otrzymałem ponad 100 listów referencyjnych.

Chcesz zapytać o aktualne przepisy zw. ze strategiami rozwoju gmin / miast, zwłaszcza związane z planowaniem przestrzennym i pozyskiwaniem środków pomocowych? O szczegóły ich budowy, koszty, procedury i potrzebny czas? Dzwoń lub pisz!

Potrzebujesz strategii rozwoju gminy/miasta? Szkolenia, konsultacji lub wykładów na ten temat?