Praca naukowo-dydaktyczna i publikacje

Uczelnie, agencje i wydawnictwa, z którymi realizowałem prace naukowe:

Praca naukowo-dydaktyczna to moja podstawowa działalność, obok budowy strategii rozwoju gmin. Jestem profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW) i posiadam stopnie naukowe doktora habilitowanego nauk o zarządzaniu i jakości oraz doktora nauk ekonomicznych. Pełnię też funkcje: pełnomocnika JM Rektora, członka uczelnianych komisji, rad i komitetów, organizatora konferencji, redaktora tematycznego czasopism, recenzenta i promotora.

Moja działalność naukowa poświęcona jest zarządzaniu strategicznemu w samorządach terytorialnych i rozwojowi lokalnemu, a zatem jest zgodna z tym, co robię w praktyce. Badania realizuję realizując projekty dla samorządów oraz ich jednostek, spółek i związków,  a także w ramach projektów mojego i zagranicznych uniwersytetów,z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ministerstw i związków samorządowych (np. Związek Miast Polskich). Ich wyniki prezentuję na konferencjach oraz w artykułach i książkach (ok. 100). Są one cytowane i wykorzystywane w praktyce budowy i wdrażania strategii rozwoju gmin i województw. Przykładowo, moje metody analizy strategicznej JST oraz systemy wdrażania i ewaluacji strategii, wykorzystywano np. w: “Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.”, “Podlaskiej Strategii Rozwoju Nanotechnologii do 2020 r.”, “Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich”. Niektóre wyniki współprowadzonych przeze mnie badań objęto ochroną prawną, np. “Algorytmiczną metodę generowania modeli referencyjnych na potrzeby implementacji w zarządzaniu procesowym w ramach administracji publicznej” (zgłoszenie Urząd Patentowy USA – No. 616722990).

Jestem też ekspertem Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych oceniającym projekty naukowo-badawcze programu Horyzont Europa (wcześniej Horyzont 2020). Jako ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ewaluowałem m. in. strategiczny program badań naukowych GOSPOSTRATEGOceniałem także projekty badawczo-wdrożeniowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Recenzuję artykuły naukowe dla czasopism z wielu krajów, m.in.: Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Local Government StudiesSustainabilitySocial SciencesUrban Studies and Public AdministrationBulletin of Geography, Oeconomia Copernicana, Equilibrium, Advances in Economics and Business, Folia TuristicaReal Estate Management and Valuation, Optimum. Economic Studies, Land, Journal of Contemporary Management. Recenzuję także książki, m. in. wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Byłem redaktorem naukowym wielu wydań Prac Naukowych UEW z serii “Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce“. Jestem członkiem rad wydawniczych czasopism, np. Economic Alternatives wydawanego przez University of National and World Economy.

Recenzuję prace doktorskie, w tym zagraniczne, np. z The University of Johannesburg, RPA. Jestem powoływany do komisji doktorskich i habilitacyjnych.

Wykładam przedmioty: strategie rozwoju lokalnego, gospodarka lokalna, gospodarka regionalna, zarządzanie miastem, ekonomika miasta, interwencjonizm samorządowy, samorządowa polityka gospodarcza, administracja i sektor publiczny. Prowadzę też praktyczne ćwiczenia terenowe. Pod moim kierunkiem napisano ponad 200 prac licencjackich i magisterskich poświęconych samorządom. W dorocznych plebiscytach studenci UEW dwukrotnie (2012, 2013) uznali mnie za “najlepszego specjalistę”, a także za “najbardziej wymagającego dydaktyka” (2017).

Za działalność naukowo-dydaktyczną 14-krotnie otrzymałem Nagrodę Indywidualną Rektora UEW.

Szukasz partnera do działalności naukowej lub dydaktycznej?