Praca naukowo-dydaktyczna i publikacje

Uczelnie, agencje i wydawnictwa, z którymi realizowałem prace naukowe:

Praca naukowo-dydaktyczna to moja podstawowa działalność, obok budowy strategii rozwoju gmin. Jestem profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW) i posiadam stopnie naukowe doktora habilitowanego nauk o zarządzaniu i jakości oraz doktora nauk ekonomicznych. Przede wszystkim prowadzę wykłady, ale pełnię też funkcje pełnomocnika JM Rektora, członka uczelnianych komisji, organizatora konferencji, redaktora tematycznego czasopism, recenzenta i promotora.

Moje wykłady i badania naukowe poświęcone są samorządowi, strategiom rozwoju gmin/miast i zarządzaniu strategicznemu w samorządach, a zatem są zgodne z tym, co robię w praktyce. Badania prowadzę realizując projekty dla samorządów oraz ich jednostek, spółek i związków, a także w ramach projektów mojego i zagranicznych uniwersytetów, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ministerstw i związków samorządowych (np. Związek Miast Polskich). Ich wyniki prezentuję w moich artykułach i książkach (ok. 100) oraz na konferencjach. Są one cytowane i wykorzystywane w praktyce budowy i wdrażania strategii rozwoju polskich gmin/miast. Opracowane przeze mnie metody analizy strategicznej JST oraz systemy wdrażania i ewaluacji strategii, wykorzystano np. w: “Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.”, “Podlaskiej Strategii Rozwoju Nanotechnologii do 2020 r.”, “Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich”. Wyniki współprowadzonych przeze mnie badań objęto ochroną prawną, np. “Algorytmiczna metoda generowania modeli referencyjnych na potrzeby implementacji w zarządzaniu procesowym w ramach administracji publicznej” (zgłoszenie Urząd Patentowy USA – No. 616722990).

Byłem ekspertem Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych oceniającym samorządowe projekty naukowo-badawcze programu Horyzont Europa (wcześniej Horyzont 2020). Jako ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ewaluowałem m. in. strategiczny program badań naukowych GOSPOSTRATEGOceniałem także projekty badawczo-wdrożeniowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Recenzuję artykuły naukowe dla czasopism z wielu krajów, m.in.: Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Local Government StudiesSustainabilitySocial SciencesUrban Studies and Public AdministrationBulletin of Geography, Oeconomia Copernicana, Equilibrium, Advances in Economics and Business, Folia TuristicaReal Estate Management and Valuation, Optimum. Economic Studies, Land, Journal of Contemporary Management. Recenzuję także książki, m. in. wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Byłem redaktorem naukowym wielu Prac Naukowych UEW z serii “Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce“. Jestem członkiem rad wydawniczych czasopism, np. Economic Alternatives wydawanego przez University of National and World Economy.

Recenzuję prace doktorskie, w tym zagraniczne, np. z The University of Johannesburg, RPA. Jestem powoływany do komisji doktorskich i habilitacyjnych.

Pod moim kierunkiem napisano ponad 250 prac licencjackich i magisterskich poświęconych samorządom i ich strategiom. W dorocznych plebiscytach studenci UEW dwukrotnie (2012, 2013) uznali mnie za “najlepszego specjalistę”, a także za “najbardziej wymagającego dydaktyka” (2017).

Za działalność naukowo-dydaktyczną 14-krotnie otrzymałem Nagrodę Indywidualną Rektora UEW.

Szukasz partnera do działalności naukowej lub dydaktycznej?