Projekty naukowe

1. Projekty naukowo-badawcze (N+B)

Głównymi realizatorami poniższych projektów naukowo-badawczych były uczelnie wyższe. Pełniłem w nich rolę eksperta, wykonawcy lub głównego wykonawcy. Cele tych projektów miały charakter stricte naukowo-badawczy, a ich wyniki publikowane były w naukowych artykułach i monografiach. Zobacz listy referencyjne.

Projekt naukowo-badawczy pn. „Convergence of Policy and Innovation: Sustaining Development for Local Development” był realizowany jest przez University of Jember z Indonezji. Jednym z celów projektu jest identyfikacja i pilotażowa implementacja w indonezyjskich miastach narzędzi zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym, sprawdzonych w innych krajach, zwłaszcza potransformacyjnych, w tym w Polsce. W ramach realizacji tego projektu wystąpiłem jako keynote speaker na konferencji otwierającej ten projekt, prezentując ww. narzędzia, a następnie weryfikowałem ich przydatność w indonezyjskich warunkach.

Projekt naukowo-badawczy pt.: „Management of cultural heritage in Lower Silesia, Poland, in the context of local development strategic governance” realizowany był w ramach współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z Uniwersytetem Bolońskim. Celem projektu była identyfikacja strategii zarządzania obiektami zabytkowymi w Polsce i powiązań tego zarządzania z zarządzaniem strategicznym rozwojem lokalnym prowadzonym przez władze gmin. Razem z Prof. Sara Bonini Baraldi z Uniwersytetu Bolońskiego (Włochy) i Prof. Paolo Ferii z RMIT University (Australia) przeprowadziliśmy na terenie woj. dolnośląskiego badania terenowe i wywiady pogłębione z wojewódzkim konserwatorem zabytków, prezesami spółek władających obiektami zabytkowymi, hierarchami kościelnymi zarządzającymi zabytkami sakralnymi i wójtami / burmistrzami gmin wykonujących uprawnienia właścicielskie wobec obiektów zabytkowych.

Projekt naukowo-badawczy pt. „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej” realizowany był przez Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej, jednostkę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG.01.03.01-00-139/08); Priorytet I: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe”. Celem projektu była identyfikacja i opracowanie modeli referencyjnych procesów w polskich jednostkach administracji publicznej. Pełniłem rolę wykonawcy projektu – członka panelu ekspertów. Mój udział w badaniach polegał na ocenie procedur zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym stosowanych w urzędach miast i urzędach marszałkowskich oraz na współtworzeniu referencyjnych modeli tych procedur. Ponadto jestem współautorem wynalazku (stanowiącego jeden z rezultatów naukowych projektu) zgłoszonego pod nr 616722990 w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych, pn.: „The algorithmic method of generating reference models for implementation of processual management in public sector units (Algorytmiczna metoda generowania modeli referencyjnych na potrzeby implementacji w zarządzaniu procesowym w ramach administracji publicznej)”.

Projekt naukowo-badawczy pt.: „Rozwój społeczno-gospodarczy Polkowic w latach 1990-2010” realizowany był przez Dolnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach i finansowany przez gminę Polkowice. Celem projektu była analiza przemian społeczno-gospodarczych, jakie zaszły w gminie Polkowice (jednej z najzamożniejszych i najdynamiczniej rozwijających się w kraju) po 1990 r. Pełniłem rolę jednego z wykonawców projektu. Mój udział w badaniach polegał na analizie związków między zarządzaniem strategicznym rozwojem lokalnym prowadzonym w gminie Polkowice, a poziomem innowacyjności gospodarki tej gminy.

Projekt naukowo-badawczy pt.: „Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego” realizowany był przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na podstawie grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr PBR IV, NR11-0002-04/2008. Celem projektu była identyfikacja rodzaju i siły zależności między innowacyjnością a rozwojem gospodarczym europejskich regionów, a także ocena regionalnych, strategicznych systemów wspierania innowacji. Pełniłem rolę wykonawcy projektu. Przeprowadziłem badania w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem regionalnym tj.: analizę porównawczą i ocenę systemów wdrażania regionaln. strategii innowacji (RSI); ocenę Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jako źródła wsparcia polskich RSI; analizę RSI z krajów europejskich oraz identyfikację tych, stosowanych w nich rozwiązań, które należy wykorzystać w polskich RSI.

Projekt naukowo-badawczy pt. „ADHOC – Adapted Development of Historical Old Towns in Central and Eastern Europe” realizowany był przez Polish-German Research Association ADHOC EEIG / EZIG (założone przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Technische Universität Kaiserslautern) i 10 gmin Austrii, Chorwacji, Niemiec, Polski, Słowacji i Słowenii. Celem projektu było opracowanie i implementacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem zabytkowych części starych miast w warunkach zmian strukturalnych i demograficznych. Pełniłem rolę jednego z głównych wykonawców tego projektu. Wykonywałem analizy: tendencji demograficznych, ekonomicznych i społecznych zabytkowych miast Europy; problemów urbanistycznych miast uczestniczących w projekcie; najlepszych praktyk zarządczych w rewitalizacji zabytkowych centrów miast.

Projekt naukowo-badawczy pt.: „Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego (DS/2002)” realizowany był przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu i finansowany w ramach środków statutowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu było opracowanie nowych, innowacyjnych metod planowania strategicznego rozwoju lokalnego i regionalnego. Pełniłem rolę jednego z wykonawców projektu. Mój udział w badaniach polegał na ocenie metod analizy strategicznej wykorzystywanych w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym oraz na opracowaniu nowej, innowacyjnej metody takiej analizy. Metodę tą nazwałem SWOT Plus i jest ona wykorzystywana w praktyce zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym.

Projekt naukowo-badawczy pt.: „Problemy gospodarki samorządu terytorialnego (BW/2002)” realizowany był przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu i finansowany w ramach środków statutowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu była identyfikacja kryteriów i metod i instrumentów stymulowania rozwoju działalności gospodarczej przez polskie gminy, a także zaprojektowanie instrumentów nowych.
Pełniłem rolę jednego z wykonawców projektu. Mój udział w badaniach polegał na identyfikacji instrumentarium interwencjonizmu lokalnego stosowanego przez władze lokalne wybranych gmin w zarządzaniu rozwojem lokalnym. W szczególności badaniami zostały objęte instrumenty infrastrukturalne i przestrzenne.

Projekt naukowo-badawczy pt.: „Taksonomia struktur w badaniach regionalnych” realizowany był przez Akademię Ekonomiczną im. O. Langego we Wrocławiu na podstawie grantu Komitetu Badań Naukowych nr 1 H02B 010 12. Celem projektu była identyfikacja możliwości i warunków stosowania metod taksonomicznych w ocenie rozwoju regionalnego oraz innowacyjne zastosowanie tych metod. Pełniłem rolę jednego z wykonawców projektu. Mój udział w badaniach polegał na ocenie stanu i poziomu ochrony środowiska przyrodniczego w poszczególnych regionach Polski przy użyciu metod taksonomicznych.

Projekt naukowo-badawczy pt.: “Zarządzanie rozwojem lokalnym: studium przypadków” realizowany był przez Akademię Ekonomiczną im. O. Langego we Wrocławiu na podstawie grantu z Programu Wspierania Szkolnictwa Wyższego Fundacji im. Stefana Batorego. Celem projektu była analiza celów, stylów, instrumentariów i efektów zarządzania rozwojem lokalnym prowadzonego przez władze kilkudziesięciu różnych, polskich gmin. Pełniłem rolę jednego z wykonawców projektu. Mój udział w badaniach polegał na wielowymiarowej analizie procesów zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym prowadzonego przez władze gminy Rudna, a następnie na wykonaniu analizy porównawczej tego zarządzania w stosunku do innych postaw i podejść zarządczych, typowych w owym okresie dla polskich władz lokalnych.

2. Projekty badawczo-rozwojowe (B+R)

Głównymi realizatorami poniższych projektów badawczo-rozwojowych były organizacje samorządów, organizacje pozarządowe, ministerstwa i agencje publiczne. Pełniłem w nich rolę eksperta, wykonawcy lub głównego wykonawcy. Cele tych projektów miały charakter badawczo-rozwojowy, tzn. polegały na przeprowadzeniu badań, na podstawie których opracowane zostało i pilotażowo zastosowane w praktyce nowe, innowacyjne rozwiązanie, metoda, technika, narzędzie organizacyjne, planistyczne, monitoringowe lub ewaluacyjne zarządzania rozwojem lokalnym. Zobacz listy referencyjne.

Projekt B+R pn.: “Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)”, nr KSI: POKL.05.02.01-00-0068/10 (zadanie nr 2 – GWD), współfinansowany przez MSWiA ze środków POKL 5.2. realizowany był w latach 2011-2013 przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP. Jego głównym celem było kompleksowe wzmocnienie zdolności instytucjonalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin i powiatów) do „dobrego rządzenia”, a w szczególności podnoszenie jakości, efektywności i dostępności usług publicznych oraz monitorowanie strategii rozwoju. Jako ekspert projektu w obszarze „Zarządzanie strategiczne rozwojem a zarządzanie usługami” udzielałem konsultacji i wygłosiłem wykłady dla uczestników projektu nt. integracji zarządzania usługami i zarządzania rozwojem jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt badawczo-rozwojowy „Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Powiecie Słupeckim”, POKL.05.04.02-00-463/10, realizowany był przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, a finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jako ekspert projektu opracowałem „System monitorowania i ewaluacji Lokalnej Strategii na Rzecz Rozwoju Trzeciego Sektora w Powiecie Słupeckim na lata 2012-2018”. Obejmuje on procedury, wskaźniki, ankiety i kryteria monitoringu i ewaluacji procesu wdrażania ww. strategii.

Projekt badawczo-rozwojowy „Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja dolnośląskiego systemu innowacji”, realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jako ekspert projektu wykonałem „Ekspercką ocenę wybranych aspektów projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020”. Opracowanie służyło ocenie ex-ante projektu ww. strategii.

Projekt badawczo rozwojowy pn. „Nowe szanse dla transgranicznego rynku pracy i gospodarki Euroregionu Nysa” realizowany był przez Fundację Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu, Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze, OSI CompuTrain S.A. i Fundację „Niepełnosprawnym i Oczekującym Pomocy”, a finansowany z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.. Jako członek Rady Partnerstwa powołanej jako organ doradczy dla partnerów projektu, prezentowałem i projektowałem instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym służące dostosowaniu kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy do wymagań gospodarki rynkowej, a także upowszechnianiu wśród nich technologii informacyjnych.

Projekt badawczo-rozwojowy pn. „Miasto 2030 – Wspólna wizja rozwojowa Europa-Miasta Zgorzelec / Görlitz”, realizowany był przez gminę miejską Zgorzelec,  miasto Görlitz i Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, a finansowany z Programu Wizji Rozwojowych 2030 Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Niemiec. Jako ekspert projektu opracowałem: – „Ekspertyzę polskiej perspektywy – gospodarka”, zawierającą długookresowe scenariusze rozwoju gospodarczego miast Zgorzelec i Görlitz; – „Ekspertyzę polskiej perspektywy – tożsamość narodowa i miejska , kultura, postawy społeczne”, zawierającą długookresowe scenariusze rozwoju społecznego miast Zgorzelec i Görlitz. Ekspertyzy te stanowiły wytyczne do bieżącego zarządzania rozwojem tych miast, a także do sporządzenia Strategii Rozwoju Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz.

Projekt badawczo-rozwojowy pt. “Weryfikacja projektu Banku Danych Lokalnych (BDL). Opracowanie docelowej koncepcji BDL i jego prototypu” realizowany był przez Akademię Ekonomiczną im. O. Langego we Wrocławiu na podstawie grantu Głównego Urzędu Statystycznego. Celem projektu było opracowanie koncepcji i prototypu Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL). Pełniłem rolę jednego z wykonawców projektu. Mój udział polegał na identyfikacji zapotrzebowania władz lokalnych na informacje związane z lokalnym rozwojem gospodarczym. Rezultatem projektu jest obecnie funkcjonujący Bank Danych Lokalnych GUS – największy w Polsce zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisujący województwa, powiaty oraz gminy, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych.

Szukasz partnera do działalności naukowej lub dydaktycznej?