Szkolenia nt. strategii rozwoju gmin/miast, konsultacje, wystąpienia.

Prowadzę szkolenia nt. strategii rozwoju gmin/miast, strategii rozwoju ponadlokalnego gmin oraz zarządzania strategicznego w samorządach. Występuję jako prelegent i moderator na samorządowych konferencjach. Prowadzę też treningi indywidualne dla władz samorządowych oraz udzielam indywidualnych konsultacji strategicznych „case by case”. Jako wieloletni konsultant, członek władz samorządowych i organów spółek komunalnych, ekspert międzynarodowych instytucji samorządowych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych, a także jako profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zgromadziłem bogatą wiedzę, umiejętności i doświadczenia. Przekazuję zatem wiedzę praktyczną i zgodną przepisami – sprawdzone standardy, jak i nowinki nauk o zarządzaniu. Potwierdzają to listy referencyjne.

1. Moje szkolenia nt. strategii rozwoju gmin/miast i strategii rozwoju ponadlokalnego gmin dotyczą ich budowy, wdrażania i monitoringu, zgodnie z przepisami ustaw i najlepszymi praktykami. Zwykle odbywają się w urzędach gmin/miast, a uczestniczą w nich wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, ich zastępcy, radni, skarbnicy i sekretarze, dyrektorzy/kierownicy/naczelnicy wydziałów/referatów, kierownicy/dyrektorzy gminnych jednostek, prezesi gminnych spółek, czyli wszyscy uczestniczący w budowie i wdrażaniu ww. strategii. Czasem prowadzę je dla związków samorządowych, które zapraszają na nie władze i pracowników gmin-członków. Szkolenia te cieszą się dużą popularnością, bowiem wyjaśniam na nich nie tylko przepisy dotyczące strategii, ale daję praktyczne porady jak je stosować. Uczę także jak znaleźć swój strategiczny pomysł na gminę (miasto) – kreatywną i realną koncepcję jej rozwoju, jej miejsce w gospodarce regionu, kraju, czy świata, a także jak wyznaczyć jej cele, kierunki działań samorządu, konkretne zadania, system wdrażania, wskaźniki itp. Co ważne, moje szkolenia motywują uczestników do budowy i wdrażania strategii oraz integrują ich. Co jednak najważniejsze, w trakcie szkoleń udaje mi się przekonać władze do prawdziwego zarządzania strategicznego rozwojem gminy/miasta. Udowadniam, że nie jest to tylko teoria, lecz bardzo dobra praktyka, zapewniająca szybki i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Bez tego przekonania, nawet najlepsze strategie nie są dobrze lub wcale wdrażane.

 • Nowe przepisy ustawy o samorządzie gminnym (UoSG) i ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (UoZPPR) regulujące budowę i wdrażanie strategii rozwoju gminy oraz strategii rozwoju ponadlokalnego gmin.
 • Wymogi prawne, stawiane treści strategii i procedurze jej opracowania.
 • Sporządzanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, stanowiącej podstawę budowy strategii.
 • Kompletna procedura budowy strategii – kolejne kroki, kluczowe etapy i ich znaczenie, momenty krytyczne, typowe błędy, warunki sukcesu, praktyczne porady, najlepsze praktyki, upraszczanie prac itp.
 • Procedury towarzyszące budowie strategii: badania ankietowe, warsztaty strategiczne, pozyskiwanie informacji, analiza strategiczna, wybór firmy konsultingowej, wybór ewaluatora.
 • Obowiązkowe konsultacje projektu strategii z mieszkańcami gminy, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, gminami sąsiednimi, RZGW Wody Polskie i in.
 • Obowiązkowe podporządkowanie strategii planów przestrzennych i branżowych programów rozwoju gminy.
 • Obowiązkowe ewaluacje strategii – przed i po jej uchwaleniu –  oraz ich wpływ na jej treść.
 • Obowiązkowe opiniowanie projektu strategii przez zarząd województwa oraz jak otrzymać opinię pozytywną.
 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko strategii – przeprowadzanie lub spełnianie kryteriów odstąpienia.
 • Uchwalanie strategii – rola opinii komisji rady gminy/miasta, dopuszczalne zmiany treści, uzasadnienie uchwały, głosowanie itp.
 • Strategiczna rewolucja samorządowa – o jaka zmianę w zarządzaniu rozwojem gmin / miast chodzi Ustawodawcy i co ona oznacza dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, radnych i samorządowej kadry kierowniczej.
 • Lokalne i ponadlokalne znaczenie strategii rozwoju gminy/miasta i strategii rozwoju ponadlokalnego gmin.
 • Wiedza „jak robić” vs. wiedza „co robić” w zarządzaniu strategicznym – czy wystarczy realizować obowiązkowe zadania i spełniać życzenia mieszkańców?
 • Co zrobić, aby strategia nie trafiła “do szuflady”? Jak uzyskać dzięki niej sukces gminy/miasta i swój osobisty?
 • Jak zorganizować system zarządzania strategicznego w urzędzie gminy/miasta oraz włączyć w niego samorządowe jednostki i spółki.
 • Co zrobić by wszystkie programy i plany rozwoju gminy, w tym przestrzenne, wynikały ze strategii, były spójne z nią i wzajemnie ze sobą oraz jakie to ma znaczenie?
 • Znaczenie spraw ponadlokalnych w strategii rozwoju gminy/miasta: innowacje, technologie, pandemie, migracje ludzi i kapitału, zmiany klimatyczne, transformacja energetyczna, polityki i inwestycje państwowe oraz unijne, trendy kulturowe, mody społeczne, wojny, rozwój przestrzeni medialnych i wirtualnych, cyfryzacja i in.
 • Do kiedy “trzymać się” strategii, a kiedy ją zaktualizować.
 • Cechy osób pełniących władzę w gminie/mieście i cechy prowadzonego przez nie zarządzania, a tempo rozwoju tej gminy/miasta.
 • Przykłady strategii rozwoju gmin/miast, które przyniosły im dynamiczny rozwój.

2. Moje wystąpienia publiczne mają miejsce na konferencjach samorządowych. Od 1994 r. wygłosiłem na nich 150+ referatów oraz wypowiedzi w panelach eksperckich. Dotyczą one strategii rozwoju gmin/miast i zarządzania strategicznego ich rozwojem.

3. Treningi indywidualne dla władz to szkolenia w małych zespołach (np. burmistrz, zastępcy, skarbnik, sekretarz), a nawet jednoosobowe, podczas których, równolegle z przekazywaniem wiedzy nt. zarządzania strategicznego, omawiamy konkretne problemy zarządzania rozwojem danej gminy/miasta, szukamy ich rozwiązań, omawiamy przykłady z innych samorządów itp.

4. Indywidualne konsultacje strategiczne „case by case” to spotkania z władzami służące znalezieniu rozwiązania jakiegoś strategicznego problemu ich gminy/miasta. Tematem tych konsultacji bywały np.: alarmujący poziom zadłużenia, konflikt z głównym pracodawcą, trudne do spełnienia oczekiwania dużego inwestora, konflikt społeczny wywołany likwidacją szkoły itp.

Zobacz moje artykuły "Strategiczne Q&A Samorządowców"

Mówią jak opracować i wdrożyć strategię rozwoju gminy/miasta

Samorządy, które mi zaufały:

Potrzebujesz strategii rozwoju gminy/miasta? Szkolenia, konsultacji lub wykładów na ten temat?