Szkolenie dla władz i kierownictwa Czwórmiasta. [Training for the authorities and management of The Fourcity.]

[English below]

Czy znacie Czwórmiasto? Jest to projekt strategicznej współpracy czterech sąsiadujących miast: Nisko, Tarnobrzeg, Sandomierz i Stalowa Wola. Chcą one pozyskać i dostosować do swych potrzeb duże inwestycje państwowe, jak np. drogi ekspresowe S74 i S9, drugi most na Wiśle w Sandomierzu oraz linia kolejowa do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chcą także realizować własne, wspólne przedsięwzięcia w zakresie turystyki, rekreacji, kultury, proekologicznego transportu publicznego i rozwiązań smart city.

W związku z powyższym, władze tych miast rozpoczynają aktualizację ich strategii rozwoju. Chcą także opracować Strategię Rozwoju Czwórmiasta. Przygotowują się do tego skrupulatnie, więc poprosiły mnie o szkolenie nt. praktyki zarządzania strategicznego rozwojem miast i ich grup. Przeprowadziłem je dla nich 9 i 10 lipca br. i było ono dla mnie niezwykle inspirującym i rozwijającym wyzwaniem.  Pytaniom, dyskusjom i pomysłom nie było końca. Kocham pracować z ludźmi, którym chce się chcieć czegoś więcej!

Więcej na temat Czwórmiasta pisze np. echodnia.eu

[Do you know Fourcity? It is a project of strategic cooperation between four, Polish neighboring cities: Nisko, Tarnobrzeg, Sandomierz and Stalowa Wola. They want to acquire and adapt to their needs large state investments, such as the S74 and S9 expressways, the second bridge on the Vistula River in Sandomierz and the railway line to the Central Communication Port. They also want to implement their own joint projects in the field of tourism, recreation, culture, environmentally friendly public transport and smart city solutions.

In view of the above, the authorities of these cities are beginning to update their development strategies. They also want to develop a Fourcity Development Strategy. They are preparing for this meticulously, so they asked me for training on development’ strategic governance of single cities and their groups. I carried it out for them on 9 and 10 July this year and it was a very inspiring and developing challenge for me. There was no end to questions, discussions and ideas. I love working with people who want more!

More on Fourcity e.g.  echodnia.eu.]