Moi klienci wysoko w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów. [My clients are high in the National Ranking of Municipalities and Counties.]

[English below]

To uczucie gdy przyczyniasz się do sukcesów klientów… 🙂 Gmina Lądek-Zdrój, której strategię rozwoju opracowałem w 2014 r., właśnie zdobyła 8 miejsce w najnowszej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Gmin, w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich (jest ich ok. 900). Gdy przystępowaliśmy z władzami tej gminy do sporządzenia strategii, w  rankingu tym była daleko od czołówki i miała tylko 5390 punktów. Teraz, po 4 latach jej wdrażania zdobyła ich niemal 4 razy więcej, tzn. 21055. Konsekwentne wdrażanie dobrej strategii rozwoju daje rezultaty!

Więcej na temat wyzwań przed jakie towarzyszyły opracowaniu strategii rozwoju tej gminy znajduje się tutaj.

PS 1. Sąsiednia Gmina Stronie Śląskie zdobyła 7 miejsce. Od 2013 r., wdraża ona strategię, która również jest mojego autorstwa. Wysoko są tam też inni moi klienci: Długołęka, Konin i inne samorządy.

PS 2. W rankingu bierze się pod uwagę działania proinwestycyjne i prorozwojowe; jakość obsługi mieszkańca; rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego; bezpieczeństwo; ochronę zdrowia i pomoc społeczną; działania na rzecz gospodarki rynkowej; działania proekologiczne; współpracę krajową i międzynarodową i in.

[This feeling when you contribute to the successes of clients… 🙂 Lądek-Zdrój Commune, whose development strategy I developed in 2014, just won the 8th place in the latest edition of the National Ranking of Districts and Communes, in the category of urban and urban-rural communes (it is around 900 of them in Poland). When we started with the authorities of this commune to draw up a strategy, in the abovementioned ranking it was far from the top and had only 5,390 points. Now, after 4 years of its implementation, it has gained almost 4 times more, ie 21055. The consistent implementation of a good development strategy gives results!

More about the challenges we faced during the development of the strategy of this commune can be found here.

PS 1. The neighboring Stronie Śląskie commune won the 7th place. Since 2013, it implements a strategy that is also of my authorship. Highly there are also my other clients: Długołęka, Konin and other local governments.

PS 2. The ranking takes into account pro-investment and pro-development activities; the quality of the resident’s service; development of the information and civil society; security; health protection and social assistance; activities for the market economy; pro-ecological activities; national and international cooperation and others.]