Szkolenia, wystąpienia publiczne, treningi i konsultacje indywidualne

Prowadzę szkolenia nt. zarządzania strategicznego w samorządach, a także występuję jako prelegent, ekspert i moderator na samorządowych konferencjach. Prowadzę także treningi indywidualne dla władz samorządowych oraz udzielam im indywidualnych konsultacji strategicznych „case by case”. Jako wieloletni konsultant samorządowy, członek władz samorządowych, członek organów spółek komunalnych, ekspert międzynarodowych instytucji samorządowych i naukowiec zajmujący się samorządnością, zgromadziłem bogatą wiedzę, umiejętności i doświadczenia. Przekazuję zatem informacje praktyczne, zarówno sprawdzone standardy, jak i nowinki świata nauk o zarządzaniu. Ich wysoką jakość i użyteczność potwierdzają liczne listy referencyjne.

Szkolenia nt. zarządzania strategicznego w samorządach prowadzę dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, dyrektorów/naczelników wydziałów i innych pracowników samorządowych zajmujących się budową i wdrażaniem strategii oraz innych planów rozwoju. Organizują je zwykle związki samorządowe, jak np. Śląski Związek Gmin i Powiatów, dla którego szkolenia te wykonuję regularnie. Coraz częściej szkolenia takie zamawiają też pojedyncze samorządy.  Przykładowo, w maju 2019 r., przeprowadziłem dwudniowe szkolenie pt. „Praktyka zarządzania strategicznego rozwojem gminy” dla władz Świdnicy i pracowników tego samorządu pełniących funkcje kierownicze. Szkoleniami dla władz poprzedzam również wszystkie prace nad budową strategii rozwoju gmin i powiatów.

Moje wystąpienia publiczne mają miejsce najczęściej na konferencjach stricte samorządowych. Począwszy od 1994 r. wygłosiłem na nich ok. 150 referatów oraz wypowiedzi w panelach eksperckich. Ostatnio zagadnienia samorządowe prezentuję również na konferencjach poświęconych biznesowi i finansom, np. na Ogólnopolskim Kongresie Biur Rachunkowych. Wzrost zainteresowania tych branż samorządami wynika ze wzrostu świadomości przedsiębiorców i finansistów co do uzależnienia rozwoju gospodarczego od działalności samorządów i znaczenia obopólnie korzystnej współpracy.

Treningi indywidualne dla władz to jednoosobowe szkolenia, podczas których, równolegle z przekazywaniem wiedzy, omawiamy konkretne problemy występujące w pracy samorządowej szkolonej osoby, poszukujemy ich rozwiązań, omawiamy przykłady z innych samorządów itp. Korzystają z nich wójtowie, burmistrzowie, ich zastępcy oraz przewodniczący rad silnie zmotywowani do doskonalenia swoich umiejętności.

Indywidualne konsultacje strategiczne „case by case” to z kolei spotkania z władzami poświęcone wspólnej analizie i opracowaniu rozwiązania jakiegoś strategicznego problemu ich gminy/miasta, powiatu. Przedmiotem tych konsultacji były np.: alarmujący poziom zadłużenia, konflikt z głównym pracodawcą, trudne do spełnienia oczekiwania dużego inwestora, trudności w pozyskaniu specjalnej strefy ekonomicznej, konflikt społeczny wywołany likwidacją placówek szkolnych itp.

12 korzyści samorządowców ze szkoleń, treningów i konsultacji nt. zarządzania strategicznego:

Więcej trafnych
bieżących i długo-
terminowych decyzji
Szybszy rozwój spo-
łeczno-gospodarczy
gminy, powiatu
Zadowolenie, zaufa-
nie i poparcie
społeczności lokalnej
Wykorzystanie lokal-
nych i ponadlokal-
nych szans rozwoju
Uniknięcie lokalnych
i ponadlokalnych
zagrożeń
Poprawa finansowo-
prawnych warunków
zarządzania
Szacunek współ-
pracowników
i konkurentów
Łatwiejsza, szybsza
bezpieczniejsza
i efektywna praca
Otwarcie nowych
możliwości
kariery zawodowej
Poczucie spełnienia
i wykorzystania
swoich możliwości
Uzyskanie statusu
lidera, wizjonera
i twórcy rozwoju
Przyciąganie part-
nerów zmotywowa-
nych i kreatywnych

Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie.

– Gandhi Mahatma.

Wybrane zagadnienia szkolenia nt. zarządzania strategicznego rozwojem gminy / miasta, powiatu:

 • Powody sporządzania, powszechność i jakość strategii rozwoju lokalnego w Polsce.
 • Istota zarządzania strategicznego – czym jest i nie jest zarządzanie strategiczne rozwojem gminy/miasta, powiatu.
 • Wiedza „jak robić” vs. „co robić” – czy wystarczy realizować zadania obligatoryjne i spełniać żądania społeczne?
 • 12 kluczowych cech zarządzania strategicznego rozwojem gminy, a osiągalne tempo jej rozwoju.
 • Współczesne znaczenie ponadlokalnych relacji gminy dla jej rozwoju – jak je dostrzec i kształtować?
 • Jak, kiedy i z kim sporządzić dobrą strategię rozwoju gminy/miasta, powiatu?
 • Podstawy prawne zarządzania strategicznego w samorządach i projekty ustaw w tym zakresie.

Wybrane zagadnienia szkolenia nt. wdrażania strategii rozwoju gminy/miasta, powiatu:

 • Znaczenie organizacji wdrażania, czyli co zrobić aby strategia nie trafiła do przysłowiowej szuflady.
 • Rola rady oraz wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu we wdrażaniu strategii rozwoju.
 • Zespół ds. Wdrażania Strategii, Wydział Zarządzania Strategicznego Urzędu Miasta i inne podejścia organizacyjne.
 • Co zrobić aby wszystkie plany i programy rozwoju gminy były spójne ze strategią i ze sobą oraz jakie to ma znaczenie?
 • Znaczenie projektów i partnerów strategicznych we wdrażaniu strategii rozwoju.
 • Jak dobrze, szybko i tanio monitorować, oceniać i korygować strategię, czyli ewaluacja strategiczna w praktyce.
 • Kiedy konsekwentnie trzymać się strategii, a kiedy porzucić ją w przyjąć nową.

Najczęściej zadawane pytania nt. szkoleń, wystąpień, indywidualnych treningów i konsultacji strategicznych:

Szkolenie nt. jednego z aspektów zarządzania strategicznego (np. planowania, wdrażania, ewaluacji) trwa od 2 do 6 godzin, w zależności od tematyki. Skrócone, wprowadzające szkolenie nt. zarządzania strategicznego rozwojem gminy/miasta, powiatu trwa 2 godziny, natomiast pełne od 12 do 14 godzin. Pełny, akademicki kurs nt. tego zarządzania, obejmujący ćwiczenia, gry strategiczne, warsztaty, studia przypadków itp. trwa 60 godzin.

Osobom zainteresowanym przesyłam programy moich szkoleń po kontakcie telefonicznym. Na życzenie dostosowuję programy szkoleń do potrzeb zamawiającego, które wynikają np. z potencjału społeczno-gospodarczego samorządu, jego problemów, szkoleniowych oczekiwań władz itp.

Treningi indywidualne odbywają się w siedzibie Zamawiającego, w moim biurze we Wrocławiu lub w innym uzgodnionym miejscu – według życzenia Zamawiającego. Standardowy program treningu zawsze jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb osoby trenowanej jeszcze przed jego rozpoczęciem. Wymagana jest zatem wcześniejsza, pogłębiona rozmowa. Czas treningu waha się od 1 do 5 dni. Podstawowe zasady treningu indywidualnego to partnerstwo, poufność i otwarta dyskusja.

Celem takich konsultacji to prawidłowa analiza i opracowanie rozwiązania danego problemu strategicznego samorządu, co zwykle ma postać dokumentu. Konsultacje odbywają się w siedzibie Zamawiającego.

Tak, niemniej to wymaga odpowiednio wcześnie podjętych przygotowań, w tym identyfikacji cech widowni, konsultacji z prelegentami, ustalenia linii i wymagań wobec efektów dyskusji itp.

Szukasz szkolenia, wystąpienia, indywidualnego treningu lub konsultacji nt. zarządzania strategicznego w samorządach?

Skontaktuj się ze mną telefonicznie, napisz e-mail lub pozostaw swoje dane kontaktowe.

Nie masz pewności, czy potrzebujesz szkolenia, treningu, konsultacji nt. zarządzania strategicznego w samorządach?

Przeczytaj mój wywiad dla serwisu Prawo.pl by przestać się wahać.

Samorządy, które mi zaufały:

Potrzebujesz strategii, szkolenia, doradztwa personalnego, wsparcia badań dot. zarządzania?