Szkolenia nt. strategii, wystąpienia publiczne, treningi i konsultacje

Prowadzę szkolenia nt. strategii rozwoju gmin, strategii rozwoju ponadlokalnego gmin oraz zarządzania strategicznego w samorządach, a także występuję jako prelegent i moderator na samorządowych konferencjach. Prowadzę też treningi indywidualne dla władz samorządowych oraz udzielam indywidualnych konsultacji strategicznych „case by case”. Jako wieloletni konsultant, członek władz samorządowych i organów spółek komunalnych, ekspert międzynarodowych instytucji samorządowych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych, a także jako profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zgromadziłem bogatą wiedzę, umiejętności i doświadczenia. Przekazuję zatem wiedzę praktyczną i zgodną przepisami – sprawdzone standardy, jak i nowinki nauk o zarządzaniu. Jej wysoką jakość i użyteczność potwierdzają liczne listy referencyjne.

1. Moje szkolenia nt. strategii rozwoju gmin i strategii rozwoju ponadlokalnego gmin dotyczą ich budowy, wdrażania i ewaluacji zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szkolenia te zwykle odbywają się w urzędach miast i gmin, a uczestniczą w nich wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, ich zastępcy, radni, skarbnicy i sekretarze, dyrektorzy/kierownicy/naczelnicy wydziałów/referatów, kierownicy/dyrektorzy gminnych jednostek, prezesi gminnych spółek, czyli wszyscy uczestniczący w budowie i wdrażaniu ww. strategii. Czasem prowadzę je dla związków samorządowych, które zapraszają na nie władze i pracowników gmin-członków. Szkolenia te cieszą się dużą popularnością, bowiem wyjaśniam na nich nie tylko przepisy dotyczące strategii, ale daję praktyczne porady jak je stosować oraz prezentuję przykłady z wielu gmin. Uczę także jak znaleźć swój strategiczny pomysł na gminę (miasto) – kreatywną i realną koncepcję jej rozwoju, jej miejsce w gospodarce regionu, kraju, czy świata, a także jak wyznaczyć jej cele, kierunki działań samorządu, konkretne zadania, system wdrażania, wskaźniki i in. Co ważne, moje szkolenia motywują uczestników do budowy i wdrażania strategii oraz integrują ich. Co jednak najważniejsze, w trakcie szkoleń udaje mi się przekonać władze do prawdziwego zarządzania strategicznego rozwojem gminy/miasta. Udowadniam, że nie jest to tylko teoria, lecz bardzo dobra praktyka, zapewniająca szybki i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Bez tego przekonania, nawet najlepsze strategie trafiają bowiem “na półkę” i są wykorzystywane najwyżej do pozyskiwania środków pomocowych.

 • Nowe przepisy ustawy o samorządzie gminnym (UoSG) i ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (UoZPPR) regulujące budowę i wdrażanie strategii rozwoju gminy oraz strategii rozwoju ponadlokalnego gmin.
 • Wymogi prawne, stawiane treści strategii (UoSG) i procedurze opracowania strategii (UoZPPR).
 • Sporządzanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, stanowiącej podstawę budowy strategii.
 • Kompletna procedura budowy strategii – kolejne kroki, kluczowe etapy i ich znaczenie, momenty krytyczne, typowe błędy, warunki sukcesu, praktyczne porady, najlepsze praktyki, upraszczanie prac itp.
 • Procedury towarzyszące: badania ankietowe, warsztaty strategiczne, pozyskiwanie informacji, analiza strategiczna, ewentualny wybór firmy konsultingowej, wybór ewaluatora.
 • Obowiązkowe konsultacje projektu strategii z mieszkańcami gminy, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, gminami sąsiednimi, RZGW i in.
 • Obowiązkowe podporządkowanie strategii planów przestrzennych i branżowych programów rozwoju gminy.
 • Obowiązkowe ewaluacje strategii – przed i po jej uchwaleniu –  oraz ich wpływ na jej treść.
 • Obowiązkowe opiniowanie projektu strategii przez zarząd województwa oraz jak otrzymać opinię pozytywną.
 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko strategii – przeprowadzanie lub spełnianie kryteriów odstąpienia.
 • Strategiczna rewolucja samorządowa – o jaka zmianę w zarządzaniu rozwojem gmin / miast chodzi Ustawodawcy i co ona oznacza dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, radnych i samorządowej kadry kierowniczej.
 • Współczesne, lokalne i ponadlokalne znaczenie strategii rozwoju gminy i strategii rozwoju ponadlokalnego gmin.
 • Wiedza „jak robić” vs. wiedza „co robić” w zarządzaniu strategicznym – czy wystarczy realizować zadania obligatoryjne i spełniać żądania społeczne?
 • Co zrobić, aby strategia nie trafiła “do szuflady”? Jak uzyskać dzięki niej sukces gminy i swój osobisty?
 • Jak zorganizować system zarządzania strategicznego w urzędzie gminy/miasta oraz włączyć w niego samorządowe jednostki i spółki.
 • Co zrobić by wszystkie programy plany rozwoju gminy, w tym przestrzenne, wynikały ze strategii, były spójne z nią i wzajemnie ze sobą oraz jakie to ma znaczenie?
 • Znaczenie czynników ponadlokalnych w strategii rozwoju gminy: innowacje, technologie, pandemie, migracje ludzi i kapitału, zmiany klimatyczne, transformacja energetyczna, polityki i inwestycje państwowe oraz unijne, trendy kulturowe, mody społeczne, rozwój przestrzeni medialnych i wirtualnych, cyfryzacja i in.
 • Do kiedy “trzymać się” strategii, a kiedy ją zaktualizować.
 • Cechy osób pełniących władzę w gminie i cechy prowa- dzonego przez nie zarządzania, a tempo rozwoju tej gminy.
 • Przykłady strategii rozwoju gmin, które przyniosły im dynamiczny rozwój.

2. Moje wystąpienia publiczne mają miejsce najczęściej na konferencjach stricte samorządowych. Począwszy od 1994 r. wygłosiłem na nich ok. 150 referatów oraz wypowiedzi w panelach eksperckich. Zagadnienia samorządowe prezentuję również na konferencjach biznesu i finansów, jak np. Ogólnopolski Kongres Biur Rachunkowych. Zainteresowanie przedsiębiorców i finansistów samorządami wynika ze świadomości uzależnienia rozwoju gospodarczego od działań samorządów.

3. Treningi indywidualne dla władz to szkolenia w małych zespołach (np. burmistrz, zastępcy, skarbnik, sekretarz), a nawet jednoosobowe, podczas których, równolegle z przekazywaniem wiedzy nt. zarządzania strategicznego, omawiamy konkretne problemy zarządzania rozwojem gminy/miasta, poszukujemy ich rozwiązań, omawiamy przykłady z innych samorządów itp.

4. Indywidualne konsultacje strategiczne „case by case” to spotkania z władzami poświęcone wspólnej analizie i opracowaniu rozwiązania jakiegoś strategicznego problemu ich gminy/miasta. Przedmiotem tych konsultacji bywały np.: alarmujący poziom zadłużenia, konflikt z głównym pracodawcą, trudne do spełnienia oczekiwania dużego inwestora, konflikt społeczny wywołany zamiarem likwidacji szkoły itp.

Samorządy, które mi zaufały:

Potrzebujesz strategii rozwoju gminy, jej ewaluacji lub szkolenia jak ją opracować i wdrożyć?