Gmina Lądek-Zdrój – gdy zdrowie jest twoim przeznaczeniemGdy mniej wkrótce przynosi więcej

ladek-zdroj-200881
Niektóre gminy mają mało alternatyw rozwoju. Dotyczy to np. gmin objętych prawnymi formami ochrony przyrody. Nie oznacza to jednak, że wcale nie mogą się rozwijać. Choć w specjalny sposób, to jednak mogą, a życie w nich może być bardzo przyjemne.

Taki jest np. Lądek-Zdrój. Może się rozwijać tylko jako gmina uzdrowiskowa i turystyczno-sportowo-rekreacyjna. Tymczasem, brak w niej kapitału na inwestycje temu służące. To co jest, skoncentrowano zatem na kilku inwestycjach, których realizacja przyciągnie kolejne środki. Choć powoli, to strategia ta działa.

wyzwanie

Gmina Lądek-Zdrój posiada wiele unikalnych, niezwykle atrakcyjnych walorów naturalnych, które od dawna wykorzystywane są w działalności uzdrowiskowej i sportowo-turystyczno-rekreacyjnej. Problemów w gminie tej jednak nigdy nie brakowało. Po transformacji systemowej wiele obiektów turystycznych popadło w ruinę, zwłaszcza należących do FWP oraz “zdrojowych”. Dekapitalizacji ulegały też komunalne budynki mieszkalne, czego przyczyną były niskie dochody ich mieszkańców. W 2014 r. do najważniejszych problemów władze zaliczały także: wysokie bezrobocie strukturalne, emigrację mieszkańców (zwłaszcza młodych), zły stan dróg i oczyszczalni ścieków, patologie i pauperyzację społeczną, niski poziom dochodów gminy oraz bardzo wysoki udział wydatków oświatowych i socjalnych w wydatkach budżetowych. Jednocześnie za problem uznawano fakt, iż niemal 100% powierzchni gminy objętych było państwowymi, prawnymi formami ochrony przyrody, jak np. obszary Natura 2000 i parki krajobrazowe. Uniemożliwiały one bowiem realizację wielu inwestycji, które przyniosłyby dochody gminie i jej mieszkańcom. O pomoc w budowie strategii rozwoju przełamującej wieloletnią stagnację poproszono mnie latem wspomnianego roku.

Wyzwanie polegało zatem na tym by zbudować i wdrożyć taką strategię rozwoju gminy, która zapewni rozwój gminy oraz lepsze życie mieszkańcom mimo ograniczeń budżetowych i środowiskowych, ale w oparciu o walory środowiskowe. Alternatyw nie było.

strategia

Obok mieszkańców, do prac nad strategią włączona została duża grupa przedsiębiorców działających w branżach związanych z turystyką i rekreacją, kierownictwo uzdrowiska oraz kierownictwo jednostek administrujących obszarami chronionymi. Ich głównym zadaniem było poszukiwanie możliwości szybkiego rozwoju działalności gospodarczej, mieszczących się w ramach prawnych ochrony przyrody. Udało się je odnaleźć po przeprowadzeniu wielu analiz konfrontujących pomysły z ograniczeniami.

Opracowana strategia zakładała zatem realizację pakietu kilkunastu powiązanych ze sobą przedsięwzięć gminy, które napędzą uzdrowiskową i turystyczno-rekreacyjną koniunkturę. Dzięki nim, wpływy budżetowe mają wzrosnąć, co pozwoli władzom gminy skuteczniej rozwiązywać problemy infrastrukturalne i społeczne. Do przedsięwzięć tych zaliczono:

  • intensyfikacja pozyskiwania środków unijnych na projekty rozwojowe,
  • opracowanie studium eksploatacji wód geotermalnych i pozyskanie inwestora, który będzie je eksploatował,
  • budowa drogi dojazdowej do Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój,
  • rozbudowa i modernizacja szlaków pieszych, tras spacerowych, rowerowych, konnych oraz narciarstwa biegowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • rekreacyjne zagospodarowanie brzegów Białej Lądeckiej w Lądku-Zdroju,
  • lobbing na rzecz rewitalizacji linii kolejowej Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie i przywrócenia połączeń kolejowych,
  • wdrożenie lokalnego programu rewitalizacji,
  • wdrożenie programu międzynarodowej promocji gospodarczej gminy,
  • utworzenie inkubatora przedsiębiorczości.

rezultaty

Wymienione i inne zadania wykonano lub znajdują się w realizacji i można już mówić o strategicznych sukcesach. Droga do Stacji Narciarskiej Lądek Zdrój została przebudowana. Wykonano także wspomniane trasy i szlaki. W ramach polsko-norwesko-islandzkiego projektu o wartości 19 mln zł wykonano odwiert o głębokości 2,5km znajdując wody geotermalne (poniżej film z realizacji tego przedsięwzięcia). Trwają rozmowy z inwestorami zagranicznymi ws. partnerstwa publiczno-prywatnego dotyczącego inwestycji z jej wykorzystaniem na gminnych nieruchomościach o powierzchni 50ha. Po wielu wysiłkach sukcesem zakończyły się zabiegania o rewitalizację linii kolejowej do Lądka-Zdroju i odtworzenie połączeń kolejowych. Decyzje Urzędu Marszałkowskiego już zapadły i rozpoczęto przygotowanie do inwestycji (marzec 2019). W trakcie realizacji znajduje się również inkubator przedsiębiorczości, do czego wykorzystany zostanie nieużytkowany budynek dworca kolejowego.

Dzięki tym i innym przedsięwzięciom realizowanym w ramach strategii Gmina Lądek-Zdrój zdobyła 8 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin (2019), w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich (jest ich ok. 900). Gdy przystępowaliśmy z władzami tej gminy do sporządzenia strategii, w ww. rankingu tym była daleko od czołówki i miała tylko 5390 punktów. Po 4 latach jej wdrażania zdobyła ich niemal 4 razy więcej, tzn. 21055, a także niemal podwoiła dochody i wydatki budżetowe. W rankingu tym szczególnie bierze się pod uwagę działania proinwestycyjne i prorozwojowe, działania na rzecz gospodarki rynkowej i działania proekologiczne.

Zobacz moje referencje za realizację tego projektu konsultingowego.

 

Twój samorząd także stoi przed trudnymi wyzwaniami?

Skontaktuj się ze mną.

Samorządy, które mi zaufały:

Potrzebujesz strategii rozwoju gminy, jej ewaluacji lub szkolenia jak ją opracować i wdrożyć?