Konin – mieć wgląd we wszystko co ważneJak szybko i sprawnie ewaluować złożone przedsięwzięcie

123
Jeśli chcesz zrealizować długi, złożony projekt, musisz wiedzieć jak Ci to idzie i robić korekty wdrażania. To prawda oczywista i dotyczy też strategii rozwoju gminy / miasta. W praktyce często okazuje się jednak, że nie wiadomo jak najlepiej to robić.

Władze Konina uświadomiły to sobie wdrażając nową strategię rozwoju. Dlatego zwróciły się do firmy WNP Expert o wykonanie nowoczesnego systemu ewaluacji. Firma ta zwróciła się z kolei do mnie, a ja zaproponowałem zinformatyzowane, sieciowe, kompleksowe rozwiązanie. Działa ono sprawnie do dziś.

wyzwanie

Konin to dynamicznie rozwijające się miasto, w którym mieszka ok. 75 tys. mieszkańców. W 2007 r. Rada Miasta Konina przyjęła Strategię Rozwoju Konina na lata 2007-2015 i powierzyła ją do wdrożenia Prezydentowi Miasta. W strategii określono 4 cele strategiczne (docelowe), 14 celów operacyjnych (pośrednich) i 64 zadania strategiczne, czyli konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne, prawotwórcze, informacyjne, restrukturyzacyjne itp., których realizacja miała doprowadzić do osiągnięcia wspomnianych celów. W połowie okresu strategii władze miasta doszły jednak do wniosku, że ewaluacja napotyka na szereg trudności, mimo iż w strategii celów i zadań jest stosunkowo niewiele. Konin to duży samorząd, posiadający wiele jednostek i spółek, przez co raportowanie realizacji zadań było niespójne, zbyt powolne i pełne błędów. Nie wiadomo było także jak mierzyć społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty zrealizowanych zadań. Kwestią otwartą pozostawało też, czy dany poziom efektów oznacza już osiągnięcie danego celu, czy jeszcze nie. W związku z tym władze Konina postanowiły zbudować uniwersalny, spójny, szybki, tani w funkcjonowaniu i wiarygodny system ewaluacji tej i kolejnych strategii rozwoju miasta. O pomoc zwróciły się do firmy WNP Expert Sp. z o.o dając jej na to 6 miesięcy. Ta z kolei do mnie.

Wyzwanie polegało zatem na tym by w krótkim czasie od podstaw zbudować, a następnie wdrożyć – spełniający ww. wymagania – system ewaluacji obowiązującej i przyszłych strategii rozwoju Kozienic. Jego krytycznym testem miała być pierwsza kompleksowa ewaluacja strategii obowiązującej.

strategia

Opracowany przeze mnie system ewaluacji składał się z 3 komponentów.

Komponent 1. projektowy: to zbiór procedur i zasad ewaluacji. Obejmował on m. in.: procedurę monitoringu realizacji zadań strategicznych (opartego o raporty), procedurę monitoringu osiągania celów strategii (opartego o wskaźniki), procedurę monitoringu opinii publicznej (opartego o ankiety), procedurę oceny wyników monitoringu, procedurę doskonalenia systemu wdrażania strategii i aktualizacji strategii na podstawie oceny wyników monitoringu, a także procedurę sporządzania sprawozdania Prezydenta z realizacji strategii składanego Radzie Miasta. Omawiany komponent zawierał również projekty zarządzeń Prezydenta niezbędnych do wdrożenia ww. procedur.

Komponent 2. informatyczny: składający się oprogramowania sieciowego wykorzystywanego przez osoby odpowiedzialne za realizację zadań strategicznych (dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, prezesi gminnych spółek, dyrektorzy jednostek itp.) do składania sprawozdań z realizacji zadań. Ja opracowałem projekt tego oprogramowania, na którego podstawie informatycy firmy WNP Expert wykonali je i zainstalowali na serwerach Urzędu Miasta.

Komponent 3. szkoleniowy: składający się ze szkoleń wyjaśniających wykonawcom ww. procedur i użytkownikom ww. oprogramowania jak z nich prawidłowo skorzystać. Wszystkie szkolenia przeprowadziłem osobiście.

rezultaty

Opracowany system ewaluacji sprawdził się w praktyce i stał się użytecznym narzędziem zarządzania strategicznego rozwojem miasta prowadzonego przez władze Konina. Zgodnie z założeniami umożliwiał wykorzystanie go w ewaluacji kolejnych strategii rozwoju miasta. Wystarczyło tylko zaktualizować uwzględniane przez ten system cele i zadania strategiczne, a także wykorzystywane wskaźniki i ankiety.

Zobacz moje referencje za realizację tego projektu konsultingowego.

Twój samorząd także stoi przed trudnymi wyzwaniami?

Skontaktuj się ze mną.

Samorządy, które mi zaufały:

Potrzebujesz strategii rozwoju gminy, jej ewaluacji lub szkolenia jak ją opracować i wdrożyć?