Budowa, ewaluacja i wdrażanie strategii rozwoju gmin

Zobacz moje artykuły "Strategiczne Q&A Samorządowców"

Zawierają porady jak opracować i wdrożyć strategię rozwoju gminy

Samorządy, które mi zaufały:

Strategiami rozwoju gmin, tj. ich budową, ewaluacją i organizacją wdrażania, zajmuję się od 1994 r. Opracowałem lub współopracowałem ich ok. 80.  Przyjmowane były jednogłośnymi uchwałami rad i nie trafiały “na półki”, ale były wdrażane, a ze względu na ich wysoką jakość, niektóre samorządy powierzają mi opracowywanie ich co kilka lat (np.: Polkowice, Bogatynia, Grębocice, Nowogrodziec, Lądek-Zdrój, Węgliniec, Przemków, Marciszów). Pracując nad strategiami wykorzystuję doświadczenia z mojej działalności naukowej, dydaktycznej, szkoleniowej i publicznej. Współtworzę również strategie rozwoju województw.

Nowelizacje ustawy o samorządzie gminnym (UoSG), a także ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (UoZPPR) określiły wymogi jakie musi spełniać strategia oraz procedura jej sporządzania. Moje prace spełniają te wymogi i obejmują:

 • kompleksowe przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z budową strategii i opracowanie jej pełnej treści.

lub przeprowadzenie niektórych z tych czynności, np.:

 • opracowanie strategicznej diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy (art. 10a, ust. 1. UoZPPR)..
 • przeprowadzenie badań ankietowych mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, młodzieży, organizacji pozarządowych itp.
 • opracowanie analizy strategicznej gminy, w tym wniosków (art. 10e, ust. 3. UoSG).
 • przeprowadzenie ewaluacji projektu strategii (art. 10a, ust 2. UoZPPR).
 • przeprowadzenie konsultacji projektu strategii, w tym za pomocą warsztatów strategicznych (art. 6, ust. 3 UoZPPR).
 • udział w opracowaniu strategii jako eksperta proponującego innowacyjne, kreatywne, sprawdzone rozwiązania strategiczne – pomysły na rozwój gminy/miasta, na zaspokojenie potrzeb mieszkańców i biznesu, na finansowanie i wdrażanie strategii itp.
 • nadzór nad całym procesem budowy strategii prowadzonym przez pracowników samorządu lub/i firmę konsultingową.

Prócz powyższego:

 • prowadzę szkolenia dla władz i kierownictwa gmin szkolenia nt. budowy i wdrażania strategii,
 • sporządzam części raportów o stanie gminy związane są z jej strategią (zgodnie z Art. 28aa. ust 1. UoSG raport w szczególności zawiera informacje o jej realizacji),
 • organizuję systemy wdrażania strategii w urzędach gmin / miast, tj. np. zespoły ds. wdrażania strategii, wydziały zarządzania strategicznego, opracowuję wdrożeniowe zarządzenia i uchwały, organizuję monitoring strategii itp.

Pracując nad strategią ściśle współpracuję z władzami, mieszkańcami, przedsiębiorcami i innymi partnerami, a władze gminy przygotowuję do praktycznego posługiwania się nią. Moim priorytetem jest budowa takiej strategii, która przyniesie maksimum korzyści społeczności lokalnej, gospodarce, środowisku oraz władzom samorządu. Stosuję skuteczne i efektywne narzędzia planowania. Umiem zbudować konsensus społeczny wokół strategii i jej realizacji. Potrafię prorozwojowo połączyć nowoczesne trendy z lokalnymi tradycjami i uwarunkowaniami, słuchać i rozumieć argumenty władz, inspirować i odnajdywać drogi rozwiązywania problemów. Dzięki temu za wykonane i wdrożone strategie otrzymałem kilkadziesiąt listów referencyjnych.

Potrzebujesz strategii rozwoju gminy, jej ewaluacji lub szkolenia jak ją opracować i wdrożyć?